Sprotje heeft een dienst

M. Scharten-Antink
heeft een dienst, by M.
Scharten-Antink

Project Gutenberg's Sprotje heeft een dienst, by M. Scharten-Antink
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Sprotje heeft een dienst
Author: M. Scharten-Antink
Release Date: January 16, 2006 [EBook #17526]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SPROTJE
HEEFT EEN DIENST ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/

M. Scharten-Antink
Sprotje heeft een dienst

(Vervolg op "Sprotje")

"En hoe oud is ze?" vroeg de dokter, even van terzijde de moeder
aanziende, en dan weer met een wat moeizame oplettendheid--hij was
lichtelijk doof--luisterend naar zijn langzaam bekloppen van de magere
kinderborst; regelmatig dof tikte kneukel op kneukel, waarna hij
telkens de vlakke hand even verder lei.
"Dertien," zei de vrouw, zacht-kortaf, bang dat haar antwoord storen
zou.
Zij stond bij de deur van de dokters-spreekkamer, een groote,
breedgebouwde vrouw met aderig-roode koonen op een geel gezicht;
onder de groote, wat ingevallen slapen strekten de lange, vale
zijstukken der wangen, en haar dicht, zwart kriphaar, in vele, grove
droge draadjes uitspringend, was op de kruin gedekt door het donker
wollen frommeltje van een gehaakte muts.
De dokter kwam achter zijn schrijftafel zich neerzetten.
En midden op de leege vlakte van het cocoskleed, in de zeer ruime
kamer, stond, alleen, het kind, bevend haar hoofd gebogen boven de
ontredderdheid der open kleeren. Als iets zielig mismaakts was haar
tanig, ingevallen halsje en het ongezond grauw-bleeke vel-over-botjes
van haar bedrongen borst in het hel-herfstig middaglicht, dat door de
twee hooge tuinramen naar binnen stond.
Plotseling vertrok het gezicht van het kind in een krampachtige
mondsperring van moeilijk en mal onderdrukt gelach. Schuw had zij
opgeloensd in haar verlegenheid; zij had gezien, dat de dokter één grijs
oog had en één bruin.... Dit leek haar zoo buitengewoon komiek, dat
over al haar narigheid en ziekvoelen heen, dat zenuwachtige, zotte
lachertje toch uitgebroken was.
"Je kunt dichtmaken," zei de dokter voor de tweede maal, wat
ongeduldig en militair-gebiedend, maar toch niet barsch, want hij was
een beetje verlegen van aard, en dat verzachtte al zijn uitingen.

Nog beschaamder door het lachen, dat ze weer gedaan had, en dat ze
raar wist van zichzelf, toog gejaagd het kind te frutselen aan de bandjes
van haar geelkatoenen hemd, dat stug en schurend saamtrok boven de
donkere schaduwen der halsholte, en terwijl zij haar armelijk borstrokje
dichtknoopte en het lijf van haar mooie, waterblauw-katoenen jurk met
de witte klaverblaadjes, stond haar gezichtje ouwelijk gespannen, in
luistering naar wat de dokter nu praatte en wat haar moeder dan
antwoordde en vroeg.
"Ze mankeert nog niks, hè...." zei gedempt de weifelend-nadenkende
doktersstem; "maar 't is geen sterk kind.... dat hoesten zegt niet veel....
wat vatbaar, hè.... anemie.... ze is bloedarm, begrijp je....? daar komen
die duizelingen en die rugpijn vandaan.... En erg min voor 'r jaren.... in
die lange jurk lijkt het wel wat.... maar smal gebouwd.... En...."
Zijn gezichtsmimiek vroeg iets, dat voor de moeder alleen bestemd was,
maar het kind had begrepen en kleurde hevig.
Toen informeerde hij naar den vader.
--Zoo.... een ongeluk bij 't spoor.... en nog tien jaar meegegaan.... de
maag.... geen tering dus.... nee, deze hier ook, geen aanleg bepaald....
een taai gestel wel....
"Maar er zijn meer ziekten dan tering in de wereld," kwam hij dadelijk
daarop; "ze moet ontzien worden en goed gevoed."
"'t Is een weduwkind, meneer, en die motte vooruit," zei de moeder met
een gelatenheid, die bijna hard was.
"Ik zou je toch raden, vrouw........ Plas, om dat kind bij Hoogeboom
weg te doen.... een fabriek deugt niet voor 'r.... Ze is nou al een week
thuis, zeg je? Waarom laat je ze geen kindermeid worden of zoo iets?"
"Ja...." zei de vrouw verdrietig, "maar 't werk leit niet opgeschept."
De kleine, grijze kinderoogen boven de pipsche sproetenwangetjes
hadden plotseling, in schrik van blijdschap, open naar den dokter

heengekeken; dan werd het een angstvraag, fel naar de moeder op.
De dokter zag haar welwillender aan; 't was toch misschien niet zoo'n
stiekem schaap als hij gedacht had.
"Ga je niet graag naar de fabriek?" vroeg hij. Toen keek het kind nog
eens naar de moeder, schokte even in de schouders, sloeg de oogen
neer, en zei kortaf: "nee."
De dokter schreef een recept.
"Drie maal daags twee pillen," zei hij.
Hij zocht in een boek, schreef nog een ander papiertje--daar kon ze
iederen dag een liter melk op halen.... hier stond het adres.
En hij stuurde haar naar de wachtkamer, hield nog een oogenblik de
moeder bij zich.
De groote, lichte wachtkamer zat
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 33
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.