hot sex story

Not Available
eÉÑÄQûuÉÉð oÉWûlÉåÇ Page 1 of 31
Hindi Fonts By : SINSEX
eÉÑÄQûuÉÉð oÉWûlÉåÇ
sÉåZÉMü: mÉÉiÉÉåï xÉålÉaÉÑmiÉÉ
HINDI FONTS BY: SINSEX

qÉåUÉ lÉÉqÉ WåûqÉÉ Wæû| qÉåUÏ\
LMü eÉÑÄQûuÉÉ oÉWûlÉ
xÉÏqÉÉ Wæû| qÉæÇ oÉWÒûiÉ WûÏ\
xÉæYxÉÏ WÕðû sÉåÌMülÉ uÉÉå\

xÉæYxÉ qÉåÇ erÉÉSÉ ÂÍcÉ lÉWûÏ\
Ç sÉåiÉÏ| WûqÉ SÉålÉÉåÇ
ÌSZÉlÉå qÉåÇ LMü eÉæxÉÏ WæÇû\
| MüÉåD pÉÏ WûqÉ SÉålÉÉåÇ
MüÉå SåZÉ MüU lÉWûÏÇ oÉiÉÉ xÉMüiÉÉ ÌMü MüÉ\
ælÉ xÉÏqÉÉ
Wæû AÉæU MüÉælÉ WåûqÉÉ| WûqÉ S\
ÉålÉÉåÇ MüÐ AÉuÉÉÄeÉ,
oÉÉåsÉlÉå MüÐ xOûÉCsÉ, xÉÉUÉ o\
ÉSlÉ, xÉoÉ LMü
eÉæxÉÉ Wæû| WûqÉ SÉålÉÉåÇ Mü\
Ð zÉÉSÏ 5 qÉWûÏlÉå mÉWûsÉå
WûÏ WûÉå cÉÑMüÐ Wæû| WûqÉ SÉå\
lÉÉåÇ MüÐ MüÉåD pÉÏ oÉÉiÉ
LMü SÕxÉUå xÉå ÍNûmÉÏ lÉWûÏÇ W\
æû| qÉåUå mÉÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ
kÉUqÉ Wæû AÉæU xÉÏqÉÉ Måü mÉÌi\
É MüÉ lÉÉqÉ UÉeÉ Wæû|

qÉåUå mÉÌiÉ kÉUqÉ AÉæU xÉÏqÉÉ \
Måü mÉÌiÉ UÉeÉ, SÉålÉÉåÇ
WûÏ oÉWÒûiÉ erÉÉSÉ xÉæYxÉÏ WæÇ\
û| SÉålÉÉåÇ qÉåÇ TüUMü
MåüuÉsÉ sÉÇQû Måü xÉÉCÄeÉ MüÉ\
Wæû| kÉUqÉ MüÉ sÉÇQû
8 " sÉÇoÉÉ AÉæU oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ\
Wæû sÉåÌMülÉ UÉeÉ MüÉ
sÉÇQû 5" WûÏ sÉÇoÉÉ Wæû| kÉUqÉ qÉåUÏ ZÉ\
ÔoÉ cÉÑSÉD
MüUiÉå WæÇû| xÉÇQåû MüÉå iÉÉ\
å uÉÉå qÉÑfÉå mÉÑUå ÌSlÉ qÉåÇ
MüD oÉÉU cÉÉåSiÉå Wæû| UÉeÉ pÉÏ\
xÉÏqÉÉ MüÉå ZÉÔoÉ
cÉÉåSiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ xÉÏq\
ÉÉ MüÉå xÉæYxÉ MüUlÉÉ
erÉÉSÉ mÉxÉÇS lÉWûÏÇ Wæû| UÉeÉ\
pÉÏ xÉÇQåû MüÉå kÉUqÉ
ÌMü iÉUWû WûÏ xÉÏqÉÉ ÌMü ZÉÔoÉ\
cÉÑSÉD MüUiÉå Wæû
sÉåÌMülÉ xÉÏqÉÉ cÉÑSuÉÉiÉå \
xÉqÉrÉ cÉÑmÉcÉÉmÉ mÉÄQûÏ
UWûiÉÏ Wæû|

LMü oÉÉU qÉæÇ 7 ÌSlÉ Måü ÍsÉrÉå xÉÏqÉÉ Måü bÉ\
U
aÉrÉÏ| qÉæÇ AmÉlÉÉ MüÉåD pÉÏ x\
ÉÉqÉlÉ lÉWûÏÇ sÉå aÉrÉÏ jÉÏ, CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ xÉÏqÉÉ Må\
ü WûÏ MümÉÄQåû mÉWûlÉiÉÏ
jÉÏ| eÉÏeÉÔ pÉÏ qÉÑfÉå lÉWûÏ\
Ç mÉWûcÉÉlÉ mÉÉiÉå jÉå|
MüpÉÏ MüpÉÏ uÉÉå qÉÑfÉå xÉÏ\
qÉÉ xÉqÉfÉ MüU qÉÑfÉå
mÉMüÄQû sÉåiÉå jÉå| qÉåUå qÉlÉ\
qÉåÇ LMü ÌSlÉ zÉUÉUiÉ
xÉÔfÉÏ| qÉæÇ oÉWÒûiÉ WûÏ xÉæ\
YxÉÏ WÕðû CxÉÍsÉrÉå qÉæÇlÉå\

xÉÉåcÉÉ LMü ÌSlÉ eÉÏeÉÔ xÉå cÉ\
ÑSuÉÉ MüU qÉÄeÉÉ
sÉålÉÉ cÉÉÌWûrÉå| xÉÇQåû Mü\
É ÌSlÉ jÉÉ| UÉeÉ ApÉÏ xÉÉå
UWåû jÉå AÉæU xÉÏqÉÉ MüÉå AmÉl\
ÉÏ LMü TëæÇüQû Måü
bÉU eÉÉlÉÉ jÉÉ| xÉÏqÉÉ lÉå qÉÑ\
fÉxÉå MüWûÉ,
"UÉeÉ
MüÉå eÉaÉÉ SålÉÉ AÉæU lÉÉziÉÉ\
MüUÉ SålÉÉ| qÉæÇ 2-3 oÉeÉå iÉMü uÉÉmÉxÉ AÉ eÉÉFÆaÉÏ\
| MüÉåD zÉUÉUiÉ qÉiÉ MüUlÉÉ|"

qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|"

CiÉlÉÉ MüWûlÉå Måü oÉÉS xÉÏqÉÉ\
AmÉlÉÏ TëæÇüQû Måü bÉU
cÉsÉÏ aÉrÉÏ| xÉÏqÉÉ Måü eÉÉlÉ\
å Måü oÉÉS qÉæÇ lÉWûÉlÉå
cÉsÉÏ aÉrÉÏ| lÉWûÉlÉå Måü oÉÉ\
S qÉæÇlÉå AmÉlÉå oÉSlÉ mÉU
LMü OûÊuÉsÉ sÉmÉåOû ÍsÉrÉÉ AÉ æU eÉÏeÉÔ MüÉå eÉaÉÉlÉå
Måü ÍsÉrÉå ElÉMåü ÃqÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå eÉÏe\
ÉÔ
MüÉå eÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå EPû\
aÉrÉå| ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå
xÉÏqÉÉ xÉqÉfÉ MüU mÉÔNûÉ,
"WåûqÉÉ xÉÉå UWûÏ Wæû
YrÉÉ?"

qÉæÇ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ ZÉÑzÉ WûÉå\
aÉrÉÏ AÉæU MüWûÉ, "uÉÉå
AmÉlÉÏ LMü TëæÇüQû Måü mÉÉxÉ a\
ÉrÉÏ Wæû| 2-3 oÉeÉå
iÉMü uÉÉmÉxÉ AÉ eÉÉrÉåaÉÏ|"

eÉÑÄQûuÉÉð oÉWûlÉåÇ Page 2 of 31
Hindi Fonts By : SINSEX


CiÉlÉÉ xÉÑlÉiÉå WûÏ ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå oÉåQû\
mÉU ZÉÏÇcÉ
ÍsÉrÉÉ AÉæU qÉÑfÉå cÉÔqÉlÉå\
sÉaÉå| qÉæÇ pÉÏ UÉeÉ MüÉå
cÉÔqÉlÉå sÉaÉÏ| jÉÉåÄQûÏ Så\
U oÉÉS uÉÉå oÉÉåsÉå, "WåûqÉÉ
oÉWÒûiÉ WûÏ xÉæYxÉÏ Wæû AÉæU i\
ÉÑqÉ WûÉå ÌMü iÉÑqWåÇû
xÉæYxÉ qÉåÇ qÉÄeÉÉ WûÏ lÉWûÏ\
Ç AÉiÉÉ|" qÉæÇ cÉÑmÉ UWûÏ|
ElWûÉåÇlÉå qÉåUå oÉSlÉ mÉU ÍsÉ\
mÉOûÉ OûÊuÉsÉ ZÉÏÇcÉ
ÍsÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇ LMü SqÉ lÉÇaÉ\
Ï WûÉå aÉrÉÏ| UÉeÉ lÉå
pÉÏ MümÉÄQåû EiÉÉUlÉå zÉÑÂ Mü\
U ÌSrÉå| AoÉ WûqÉ
SÉålÉÉåÇ LMü SqÉ lÉÇaÉå WûÉå cÉÑMåü jÉå|

UÉeÉ lÉå qÉÑfÉå mÉsÉÇaÉ mÉU ÍsÉOûÉ ÌSrÉÉ AÉæU qÉåUå
FmÉU 69 MüÐ mÉÉåÎÄeÉzÉlÉ qÉåÇ WûÉå\
aÉrÉå| ElWûÉåÇlÉå
qÉåUÏ cÉÔiÉ MüÉå cÉÉOûlÉÉ zÉ\
ÑÂ MüU ÌSrÉÉ AÉæU
qÉÑfÉxÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû cÉÔxÉlÉ\
å MüÉå MüWûÉ| qÉæÇlÉå
eÉÏeÉÔ MüÉ sÉÇQû qÉÑðWû qÉå\
Ç sÉå ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÄQåû
mrÉÉU xÉå cÉÔxÉlÉå sÉaÉÏ| AÉeÉ\
mÉWûsÉÏ oÉÉU MüÉåD
SÕxÉUÉ qÉåUÏ cÉÔiÉ MüÉå cÉÉOû\
UWûÉ jÉÉ| qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ
erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| jÉÉ\
åÄQûÏ WûÏ SåU oÉÉS
eÉÏeÉÔ MüÉ sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉ\
å aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ElÉMüÉ
sÉÇQû AmÉlÉå qÉÑðWû Måü AÇSU oÉ\
ÉWûU MüUlÉÉ
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 26
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.