Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Ernst Larsson

Villkor och m?jligheter f?r kemisk?by Ernst Larsson

The Project Gutenberg EBook of Villkor och m?jligheter f?r kemisk
storindustri i Sverige, by Ernst Larsson This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Villkor och m?jligheter f?r kemisk storindustri i Sverige
Author: Ernst Larsson
Release Date: June 24, 2007 [EBook #21916]
Language: Swedish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VILLKOR OCH M?JLIGHETER ***

Produced by Louise Hope, Thapper and The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Neds?nkt text i kemiska formler har markerats med klammerparenteser s? h?r {3}.]

Villkor och M?jligheter f?r Kemisk Storindustri i Sverige.
af Ernst Larsson Bruksingeni?r.

G?teborg N. P. Pehrssons F?rlag (Gustaf Stern) i Distribution.

Eftertryck och ?fvers?ttning f?r ske endast med f?rfattarens till?telse.
G?teborg A. Lindgren & S?ner, 1908.

F?rord.
?ndam?let med denna lilla bok ?r att visa h?n p? den stora m?ngd arbete, som v?rt land erbjuder f?retagsamheten p? den kemiska industriens omr?de, samt att framh?lla de viktigaste villkoren f?r framg?ng uti s?dant arbete. H?r m? s?lunda icke v?ntas en m?ngd tydligt utstakade v?gar, fullst?ndiga utredningar, kalkyler och f?rslag. Nej, v?garne, m?jligheterna, kunna gifvetvis inom en s? tr?ng ram endast flyktigt antydas. Med ledning af litteraturh?nvisningarne kan emellertid en hvar l?tt g? vidare och f?rdjupa sig p? det gebit, som speciellt intresserar honom.
Tysklands kemiska industri, uti hvilken jag en l?ng f?ljd af ?r varit verksam, har h?r blifvit ?gnad en st?rre uppm?rksamhet. Detta har skett hufvudsakligen f?r att s?som ett efterf?ljansv?rdt exempel antyda tyskarnes f?retagsamhet, organisationss?tt och ih?rdighet.
Denna skrift ?r afsedd icke blott f?r teknici, utan f?r alla, som hysa intresse f?r den kemiska industrien och dess framg?ng i v?rt land.
En del af kapitlen IV och V ha varit inf?rda i Industritidningen Norden under tiden 3 januari-8 maj i ?r.
FALUN i Juni 1908.
ERNST LARSSON.

*Inneh?llsf?rteckning.*
Sid. F?rord I Inneh?llsf?rteckning II F?rkortningar IV Inledning 1 *I. Tysklands kemiska industri* 3 Leblancsodafabrikationen och d?rmed sammanh?ngande tillverkningar 3 Ammoniaksoda 6 Konkurrensen mellan de b?da sodametoderna 7 Kaustikt natron och klorkalk p? elektrolytisk v?g 8 Leblanc-fabrikernas kamp p? tv? fronter 10 Tj?rf?rger 14 Indigosyntesens tekniska utveckling 16 Svafvelf?rger 21 N?gra siffror fr?n Tysklands tj?rf?rgfabriker 22 Andra organiska ?mnen 24 N?gra statistiska data fr?n Tysklands kemiska industri 25 Utlandets reflexioner med anledning af Tysklands framg?ngar 30 *II. Arbetsintensitet, arbetsl?ner och afl?ningss?tt* 35 *III. Sveriges kemiska industri* 44 Statistik 44 ?fversikt af Sveriges produktion 60 *IV. N?gra utvecklingsvillkor f?r kemisk industri i Sverige* 68 Planm?ssigt och effektivt tullskydd 72 N?gra allm?nna f?ruts?ttningar f?r framg?ngen af ett industriellt f?retag 77 *V. Hvilka kemiska fabrikationer ha utsikt till framg?ng i Sverige?* 82 Elektrokemiska m.fl. fabrikationer 85 Organiska tillverkningar 100 Organisk syntes 100 Syntetiska f?rg?mnen 103 N?gra organiska naturprodukter 105 Tr?ets produkter 108 ?ttiksyra, metylalkohol, aceton och tj?ra 111 Cellulosa 116 Produkter af cellulosa 120 Produkter af s?gsp?n 126 Oorganiska fabrikationer 134 Cellulosaindustriens behof af billigt natron 134 Natronvinning ur chilesalpeter 139 N?gra f?reslagna metoder f?r tillverkning af soda 141 1. Koksalt s?som utg?ngsmaterial 141 2. Sulfat s?som utg?ngsmaterial 144 N?gra andra alkalisalter 152 Fosfater 152 *VI. Sparsamhet med v?rmet n?dv?ndig* 154 Slutord 156 Register 163

F?rkortningar.
Aff?rsv. = Aff?rsv?rlden, Ekonomisk veckorevy. B. d. d. ch. G. = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Ch. Ind. = Die chemische Industrie. Ch. Ztg. = Chemiker Zeitung. Ch. Ztg. Rep. = Chemiker Zeitung Repertorium. Dingl. J. = Dinglers polytechnisches Journal. D.R.P. = Deutsches Reichspatent. Ind. Norden = Industritidningen Norden. J. A. = Jernkontorets Annaler. J. A. Bih. = Bihang till Jernkontorets Annaler. Journ. of the Soc. of Ch Ind. = Journal of the Society of Chemical Industry. Sv. Kem. Tidskr. = Svensk Kemisk Tidskrift. Sv. Pappers T. = Svensk Papperstidning. T. T. = Teknisk Tidskrift, Allm?nna afdelningen. T. T. K. = Teknisk Tidskrift, Afdelning f?r kemi o. bergsvetenskap. Wagner-Fischers J. = Wagner-Fischers Jahresbericht. Z. d. ?sterr. Ing. u. Arch. V. = Zeitschrift des ?sterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. Z. f. a. Ch. = Zeitschrift fr angewandte Chemie. Z. f. Elektrochemie = Zeitschrift fr Elektrochemie.
* * * * * * * * *

Inledning.
I v?rt land ?r den kemiska industrien ?nnu obetydlig, men det finnes all anledning antaga, att den skall komma till en betydlig utveckling. Det b?r d?rf?r ha sitt intresse att h?r till en b?rjan kasta en blick p? motsvarande industri och dess utveckling i det land, d?r densamma kommit l?ngst, n?mligen Tyskland. Vi f? visserligen icke t?nka p? att kopiera hvarken det ena eller andra landet, utan ha att g? de v?gar, som f?r oss ?ro naturliga, men vi kunna dock fr?n utlandet h?mta m?nga l?rdomar, som hj?lpa oss ?fver ?tskilliga hinder p? utvecklingens v?g.
Nutidens kemi och kemiska industri ha utvecklat sig p? den af franska, svenska och engelska vetenskapsm?n lagda grunden. Det var genom Lavoisier, Scheele, Priestley och Berzelius, som kemien blef en p? kvantitativ forskning
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 60
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.