Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Ernst Larsson
Villkor och möjligheter för
kemisk
by Ernst Larsson

The Project Gutenberg EBook of Villkor och möjligheter för kemisk
storindustri i Sverige, by Ernst Larsson This eBook is for the use of
anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project
Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org
Title: Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige
Author: Ernst Larsson
Release Date: June 24, 2007 [EBook #21916]
Language: Swedish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VILLKOR
OCH MÖJLIGHETER ***

Produced by Louise Hope, Thapper and The Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Nedsänkt text i kemiska formler har markerats med klammerparenteser

så här {3}.]

Villkor och Möjligheter för Kemisk Storindustri i Sverige.
af Ernst Larsson Bruksingeniör.

Göteborg N. P. Pehrssons Förlag (Gustaf Stern) i Distribution.

Eftertryck och öfversättning får ske endast med författarens tillåtelse.
Göteborg A. Lindgren & Söner, 1908.

Förord.
Ändamålet med denna lilla bok är att visa hän på den stora mängd
arbete, som vårt land erbjuder företagsamheten på den kemiska
industriens område, samt att framhålla de viktigaste villkoren för
framgång uti sådant arbete. Här må sålunda icke väntas en mängd
tydligt utstakade vägar, fullständiga utredningar, kalkyler och förslag.
Nej, vägarne, möjligheterna, kunna gifvetvis inom en så trång ram
endast flyktigt antydas. Med ledning af litteraturhänvisningarne kan
emellertid en hvar lätt gå vidare och fördjupa sig på det gebit, som
speciellt intresserar honom.
Tysklands kemiska industri, uti hvilken jag en lång följd af år varit
verksam, har här blifvit ägnad en större uppmärksamhet. Detta har
skett hufvudsakligen för att såsom ett efterföljansvärdt exempel antyda
tyskarnes företagsamhet, organisationssätt och ihärdighet.
Denna skrift är afsedd icke blott för teknici, utan för alla, som hysa
intresse för den kemiska industrien och dess framgång i vårt land.
En del af kapitlen IV och V ha varit införda i Industritidningen Norden

under tiden 3 januari-8 maj i år.
FALUN i Juni 1908.
ERNST LARSSON.

*Innehållsförteckning.*
Sid. Förord I Innehållsförteckning II Förkortningar IV Inledning 1 *I.
Tysklands kemiska industri* 3 Leblancsodafabrikationen och därmed
sammanhängande tillverkningar 3 Ammoniaksoda 6 Konkurrensen
mellan de båda sodametoderna 7 Kaustikt natron och klorkalk på
elektrolytisk väg 8 Leblanc-fabrikernas kamp på två fronter 10
Tjärfärger 14 Indigosyntesens tekniska utveckling 16 Svafvelfärger 21
Några siffror från Tysklands tjärfärgfabriker 22 Andra organiska
ämnen 24 Några statistiska data från Tysklands kemiska industri 25
Utlandets reflexioner med anledning af Tysklands framgångar 30 *II.
Arbetsintensitet, arbetslöner och aflöningssätt* 35 *III. Sveriges
kemiska industri* 44 Statistik 44 Öfversikt af Sveriges produktion 60
*IV. Några utvecklingsvillkor för kemisk industri i Sverige* 68
Planmässigt och effektivt tullskydd 72 Några allmänna förutsättningar
för framgången af ett industriellt företag 77 *V. Hvilka kemiska
fabrikationer ha utsikt till framgång i Sverige?* 82 Elektrokemiska m.fl.
fabrikationer 85 Organiska tillverkningar 100 Organisk syntes 100
Syntetiska färgämnen 103 Några organiska naturprodukter 105 Träets
produkter 108 Ättiksyra, metylalkohol, aceton och tjära 111 Cellulosa
116 Produkter af cellulosa 120 Produkter af sågspån 126 Oorganiska
fabrikationer 134 Cellulosaindustriens behof af billigt natron 134
Natronvinning ur chilesalpeter 139 Några föreslagna metoder för
tillverkning af soda 141 1. Koksalt såsom utgångsmaterial 141 2. Sulfat
såsom utgångsmaterial 144 Några andra alkalisalter 152 Fosfater 152
*VI. Sparsamhet med värmet nödvändig* 154 Slutord 156 Register 163

Förkortningar.

Affärsv. = Affärsvärlden, Ekonomisk veckorevy. B. d. d. ch. G. =
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Ch. Ind. = Die
chemische Industrie. Ch. Ztg. = Chemiker Zeitung. Ch. Ztg. Rep. =
Chemiker Zeitung Repertorium. Dingl. J. = Dinglers polytechnisches
Journal. D.R.P. = Deutsches Reichspatent. Ind. Norden =
Industritidningen Norden. J. A. = Jernkontorets Annaler. J. A. Bih. =
Bihang till Jernkontorets Annaler. Journ. of the Soc. of Ch Ind. =
Journal of the Society of Chemical Industry. Sv. Kem. Tidskr. =
Svensk Kemisk Tidskrift. Sv. Pappers T. = Svensk Papperstidning. T. T.
= Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen. T. T. K. = Teknisk
Tidskrift, Afdelning för kemi o. bergsvetenskap. Wagner-Fischers J. =
Wagner-Fischers Jahresbericht. Z. d. österr. Ing. u. Arch. V. =
Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. Z.
f. a. Ch. = Zeitschrift für angewandte Chemie. Z. f. Elektrochemie =
Zeitschrift für Elektrochemie.
* * * * * * * * *

Inledning.
I vårt land är den kemiska industrien ännu obetydlig, men det finnes all
anledning antaga, att den skall komma till en betydlig utveckling. Det
bör därför ha sitt intresse att här till en början kasta en blick på
motsvarande industri och dess utveckling i det land, där densamma
kommit längst, nämligen Tyskland. Vi få visserligen icke tänka på att
kopiera hvarken det ena eller andra landet, utan ha att gå de vägar, som
för oss äro naturliga, men vi kunna dock från utlandet hämta många
lärdomar, som hjälpa oss öfver åtskilliga
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 61
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.