Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer

Hendrik Hamel
Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer

The Project Gutenberg EBook of Verhaal van het vergaan van het jacht de
Sperwer, by Hendrik Hamel This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk
Author: Hendrik Hamel
Release Date: March 5, 2004 [EBook #11467]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VERHALL VAN HET VERGAAN ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Distributed Proofreaders Team

VERHAAL
VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT
DE SPERWER
EN VAN HET WEDERVAREN DER SCHIPBREUKELINGEN OP HET EILAND QUELPAERT EN HET VASTELAND VAN KOREA (1653-1666) MET EENE BESCHRIJVING VAN DAT RIJK
DOOR
HENDRIK HAMEL
UITGEGEVEN DOOR B. HOETINK

'S-GRAVENHAGE
1920

INHOUD.
VOORBERICHT Gebruikte afkortingen INLEIDING JOURNAAL BIJLAGEN:
I. Berichten over de gevluchte schipbreukelingen II. Berichten over de in vrijheid gestelde schipbreukelingen III. Gegevens betreffende schepen:
A. Het jacht de Sperwer B. Het jacht Ouwerkerk C. Het quelpaert de Brack D. Het schip de Hond
IV. Aanteeckeninge ofte memorie vande gelegentheijt van Corea V. Personalia:
A. Nicolaas Verburg B. Cornelis Caesar C. Iquan D. Martinus Martini
VI. Berichten over de komeet Ao 1664-65
BIBLIOGRAPHIE GERAADPLEEGDE LITERATUUR BLADWIJZER
PLATEN:
Facsimile van de eerste bladzijde van het HS Facsimile van een gedeelte van het HS Kaart van de tochten van Hamel

VOORBERICHT.
Talrijk zullen de Nederlanders niet zijn die weten dat een opvarende van een schip van de Oost-Indische Compagnie de eerste Europeaan is geweest die uitvoerige berichten heeft gegeven over Korea. Het door Hendrik Hamel van Gorkum, boekhouder van het jacht de Sperwer, opgestelde relaas van hetgeen hij en zijne kameraden, na schipbreuk te hebben geleden op een eiland van Korea, gedurende hun verblijf van 1653-1666 in dat land hebben ondervonden en waargenomen, heeft bij landgenoot en vreemdeling een gunstig onthaal gevonden en bleef ruim twee eeuwen lang het eenige werkje waarin eene op eigen aanschouwing en ondervinding gegronde beschrijving voorkwam van dit geheimzinnige rijk en zijne bewoners.
Toen Korea in 1876 voor vreemdelingen toegankelijk was geworden, kregen nieuwe bezoekers den indruk dat Hamel een betrouwbaar verteller was geweest en eenvoudigweg had neergeschreven wat hij en zijne lotgenooten hadden medegemaakt en opgemerkt. Voor de Linschoten-Vereeniging bestond alzoo reden om door het uitgeven van Hamel's "Journaal" de aandacht op het werk van dezen landgenoot te vestigen. De verzorging van een nieuwen druk droeg zij daarom op aan een harer bestuursleden, die evenwel kwam te overlijden eer hij tot de uitvoering van die taak was overgegaan. Nu wilde het toeval, dat ik mij had bezig gehouden met nasporingen aangaande de aanrakingen van de Oost-Indische Compagnie met Korea, zoodat het mij weldra mogelijk was eene bewerking van Hamel's Journaal, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens welke diens verhaal aanvullen en bevestigen, ter beschikking van de Linschoten-Vereeniging te stellen. Waarom de voorkeur is gegeven aan een tot nog toe onbekenden tekst, zal uit de "Inleiding" duidelijk worden; de overneming van de blijkbaar oorspronkelijke houtsneden uit eene in 1668 verschenen uitgaaf van het Journaal zal, naar het voorkomt, instemming vinden.
Bij den lezer dezer bewerking zal misschien de bedenking opkomen, dat de lijst te breed is uitgevallen voor de schilderij door Hamel nagelaten, dat te veel aandacht is gewijd aan bijzonderheden welke niets leeren aangaande de lotgevallen van hem en zijne kameraden, noch omtrent Korea. Wie echter toegeeft dat die bijzonderheden op zich zelf wetenswaard mogen worden genoemd--gelijk mij toescheen--zal er vrede mede kunnen hebben dat daaraan in noten en bijlagen eene plaats is gegeven op grond van de uitspraak: "Men mag in werken als die van de Linschoten-Vereeniging wel een weinig buiten de orde treden."
Behalve zij, wier mededeelingen uitdrukkelijk zijn vermeld, hebben drie leden van het Bestuur der Linschoten-Vereeniging aanspraak op mijne erkentelijkheid: de Heer S.P. l'Honor¨¦ Naber gaf blijk van zijne belangstelling door zijne zaakrijke voorlichting; Dr. C.P. Burger Jr. had de welwillendheid de samenstelling van de "Bibliographie" voor zijne rekening te nemen en de Secretaris, de Heer W. Nijhoff, heeft de verschijning van dit werkje met zorgzame hand geleid. Gaarne zeg ik mede dank aan den Heer W.C. Muller, Adjunct-Secretaris van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indi?, wiens kunde en hulpvaardigheid mij van groot nut zijn geweest.
Moge deze uitgaaf van Hamel's "Journaal" er toe leiden dat het aandeel van Nederlanders in de "ontdekking" van Korea, opnieuw bekend wordt en belangstelling vindt.
Den Haag, 1920. B.H.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
Dagr. Bat. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India.
Dagr. Jap. Dagregister gehouden door het Opperhoofd van de Compagnie in Japan, eerst te Firando en later te Nagasaki.
Res. Resolutie van Gouverneur Generaal en Raden van Indi?.
Gen. Miss. Generale Missive, d.i. brief
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 103
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.