Samlade arbeten I

J.L. Runeberg
A free download from www.dertz.in

The Project Gutenberg EBook of Samlade arbeten I, by Johan Ludvig
Runeberg
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Samlade arbeten I
Author: Johan Ludvig Runeberg
Release Date: August 3, 2004 [EBook #13100]
[Date last updated:
July 9, 2006]
Language: Swedish
Character set encoding: ISO-8859-1
. START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SAMLADE
ARBETEN I ***
Produced by Tapio Riikonen
SAMLADE ARBETEN I
af
Johan Ludvig Runeberg
1903
FÖRSTA BANDETS INNEHÅLL:
J.L. Runebergs biografi
Älgskyttarne
Första sången
Andra sången
Tredje sången
Fjärde

sången
Femte sången
Sjätte sången
Sjunde sången
Åttonde
sången
Nionde sången
Hanna
Till den första kärleken
Första sången
Andra sången

Tredje sången
Julkvällen
Första sången
Andra sången
Tredje sången
Smärre episka dikter
Grafven i Perho
Zigenaren
Jenny

Julkvällen
Fänrik Ståls sägner
Förra samlingen
Vårt land
Fänrik Stål

Molnets broder
Veteranen
Löjtnant Zidén
Torpflickan
Sven
Dufva
Von Konow och hans korporal
Den döende krigaren
Otto
von Fieandt
Sandels
De två dragonerne
Gamle Hurtig
Kulneff

Konungen
Fältmarskalken
Sveaborg
Döbeln vid Jutas
Senare
samlingen
Soldatgossen
Björneborgarenas marsch
Fänrikens
marknadsminne
Lotta Svärd
Gamle Lode
Främlingens syn

Fänrikens hälsning
Von Törne
Den femte juli

Munter
Von
Essen
Trosskusken
Vilhelm von Schwerin
N:o femton Stolt

Bröderna
Landshöfdingen
Adlerereutz
Lyriska dikter
Första delen
Till Franzén
Den gamles hemkomst
Det ädlas seger
Lärkan

Majsång
Flyttfåglarne
Vallgossen
Mina dagar
Till en fågel

Vårmorgonen
Till en blomma
Fågelboet vid landsvägen

Sommarnatten
Svanen
Torpflickan
Höstaftonen
Tröst

Kärlekens förblindande
Flickans klagan
Till oron
Den älskande

Till min sparf
Begrafningen
Till Frigga
Ungdomen
Den
väntande
Färd från Åbo
Hvad jag är säll!
Mötet
Till en flicka

Den tillfrisknande
Vaggsång för mitt hjärta
Barndomsminnen
Vid
en väns död
Öfver ett sofvande barn
På ett barns graf
Lif och död


Till den ålderstegne
Barden
Till trånaden
Idyll och epigram
1-27
Svartsjukans nätter
Första natten
Andra natten
Tredje natten

Fjärde natten
Femte natten
Andra delen
Talltrasten
Jägargossen
Morgonen
Kyssen
Den ångrande
Det
var då
Sjömansflickan
Hälsningen
Akta, då är guden nära!

Serenad
Förställningen
Fjäriln och rosen
Fågelfångarn
Till
aftonstjärnan
Den döende
Ynglingen
Till en ros
Den sköna

Vid en källa
Den sjuttonåriga
Hämnden
Blommans lott
Hvem
styrde hit din väg?
Bruden
Saknaden
Vårvisa
Idyll och epigram
De fångna
Den tidiga sorgen
Flickans årstider

Likhet
Fågeln
Den första kyssen
Flyg ej unnan
Kyssens hopp

Kärleken
Skillnaden
Drömmen
Den försmådda

Blomsterhandlaren
Sorg och glädje
Fjärilposten
Grumla icke
flickans själ
Sommarnatten
Friden
Den förändrade
Den långa
dagen
Behagen
Amor
Den lättböjde
Den enda stunden
Törnet

Tre och tre
Norden
Den sällsynta fågeln
Vill du byta öde?

Hennes budskap
Sippan
Mötet
Löjet
Tårarna
Eros'
förvandling
Tredje delen.
Till lyckan
Hjärtats morgon
Den tviflande
Bruden

Söndagsskörden
Den gamle
Blomman
Höstsång
Den
hemkommande
Mitt lif
Tanken
Den öfvergifna
Höstkvällen

Den väntade
Fåfäng önskan
Minnet
Målaren
De två
I en ung
flickas minnesbok
Till fruntimren (vid teologie doktorspromotionen
1857)

Legender
Kyrkan
Dopet
Bönen
Krysantos
Ett litet öde
0. Är så arm du, som man sager?
. Egen moder göms i mullen
. Så jag färdas själf mot fjärran
. Sådan vård blott finner flickan
. Flicka, kärleken är väldig
. Hundra vägar har min tanke
. Hvilken sällhet skön att synas
. Tala, tala tycktes alla
. Men min fågel märks dock icke
. Sen har jag ej frågat mera
Öfversättningar och bearbetningar
Serviska folksånger
Förord
Trefaldig sorg
Öfver klippor, öfver
floder finner kärlek väg
Vinter i hjärtat
Till en ros
Älskarens häst

Hjorten och Vilan
Bror och syster
Den omtänksamma

Skilsmässan
Den serviska jungfrun
Violen
Du är min egen
Den
älskade och den försmådda
Förbannelsen
Den bekymrade
Hvad
vill jag?
Hertig Stefans fästmö
Donau grumlig
Örnen och ugglan

Den skönaste
Stum kärlek
Pröfningen
Fästmöns dröm
Den
nygifta
Flickan och Vila
Den försiktiga

Den unga makan
Till
Sankt Göran
Domen
Den valackiska flickan
Den bönhörde

Flickan i dörren
Mannatrohet
Flickans anlete
Fisken
Bättre
gammalt guld än nysmidt silfver
Hästen vill ej dricka
Ali-Agas
maka
Där basilika jag sådde, skjuter malört opp
Smiljana

Önskningarna
Önskan
Flickornas förbannelser
Den sköna Ilija

De älskandes graf
Flickan vid Zetinja
Den skrämda
De svarta
ögonen
Våra mödrar bära skulden
Suck
Mor, syster och maka

Häxeriet
Prins Mustaphas sjukdom
Skördeflickan
Bröllopssånger
I, II
Blodnämnden
De bägge Jakschitcherne
Skadars
grundläggning
Slaget på Fågelfältet
Anmärkningar
Klagosång
öfver Hassan Agas ädla maka
Radoslaus
Den vackra tolken

Flickans klagan (En finsk runa)
Den blodiga sonen
Finska runor I,
II
Vid ikorn-skytte
Början af Kalevala
Siciliansk sång
Den
trogna flickan (Skottländsk visa)
Chevy jakten
Sankt Georgs
riddare. Romans af Uhland
Vaggvisa. Från tyskan
Serenaden. Af
Uhland
Den heliga Agnes. Legend efter Kosegarten
Stenarnas amen.
Legend efter Kosegarten
Den helige Hilarii säte. Legend efter
Kosegarten
Kunigundas handske. Legend efter Kosegarten
Sankt
Jodocos. Legend efter Kosegarten
Den gamle trädgårdsmästarens brev
Första brefvet
Andra brefvet

Tredje brefvet
Fästningsfångarne
Skizz
Efter det utgifvandet af normalupplagan af J. L. Runebergs samlade
arbeten afslutats, har tiden synts vara inne att utgifva äfven en prisbillig
upplaga af skaldens verk. Då man betecknat den som nationalupplaga,
har det skett i förhoppning om att den i sin mån skall göra dessa
oförgängliga sångskatter till en egendom i hvarje hem hos den del af
vårt folk, som kan tillägna sig dem på skaldens eget språk.
Nationalupplagan omfattar själffallet alla skaldens viktigaste verk.
Endast en del öfversättningar och bearbetningar af utländska original
har uteslutits, likaså några uppsatser och recensioner. Det uteslutna har
nämligen dels i och för sig, dels åter för vår tid icke samma betydelse
som skaldens öfriga skrifter.
Hvad uppställningen beträffa har i det första bandet förnämligast
inrymts sådant, som rör fosterlandet, medan det öfriga fått sin plats i
andra bandet.
Texten är normalupplagans, ortografin den af Svenska akademien i
sjunde upplagan af ordlistan fastställda. Interpunktionen har
moderniserats; dock har komma stundom i strid med nu vanliga regler
användts för att utmärka paus vid uppläsningen, detta till en del efter
skaldens eget föredöme.

Hj. A.
JOHAN LUDVIG RUNEBERG
Lefnadsteckning af B. Estlander
Runeberg föddes den 5 februari 1804, fem år före Borgå landtdag och
den regim, som då i Finland grundlades. Den 5 februari 1904, fem år.
efter urtimalandtdagen och den nya regim, som därmed vidtagit, går
Finlands folk att fira hans hundraårsminne. Hvilken utveckling inom
dessa data och hvilken plats i denna utveckling
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 175
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.