Salawikain

Not Available
Mga Salawikain sa Pilipinas

1.Ang taong nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit.

2.Hangga’t makitid ang kumot, magtiis mamaluktot.

3.Huli man daw at magaling, naihahabol din.

4.Kung hindi ukol, hindi bubukol.

5.Bawa’t palayok ay may kasukat na suklob.

6.Tikatik man kung panay ang ulan,
malalim mang ilog ay mapapaapaw.

7.Ubus-ubos biyaya, maya-maya ay nakatunganga.

8.Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

9.Ang iyong kakainin, sa iyong pawis manggagaling.

10.Kung nasaan ang asukal, naruon ang langgam.

11.Walang mapait na tutong sa taong nagugutom.

12.Lahat ng gubat ay may ahas.

13.Nasa taong matapat ang huling halakhak.

14.Ang tunay na kaibigan, nakikilala sa kagipitan.

15.Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa gawa mo.

16.Ang tao kapag mayaman marami ang kaibigan.

17.Magkulang ka na sa magulang huwag lamang sa biyenan.

18.Nakikita ang butas ng karayon, hindi makita ang butas ng palakol.

19.Kung gaano kataas ang lipad gayon din ang lagapak pag bagsak.

20.Ang lumalakad nang mabagal, kung matinik ay mababaw.

21.Ang lumalakad nang matulin, kung matinik ay malalim.

22.Ang hindi lumingon sa pinanggalingan,
hindi makakarating sa paruruonan.

23.Ang langaw na dumapo sa kalabaw,
mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam.

24.May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

25.Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin.

26.Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing,
saka nang maluto’y iba ang kumain.

27.Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

28.Huwag magbilang ng manok hangga’t hindi napipisa ang itlog.

29.Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sinuman.

30.Walang humawak ng lutuan na hindi naulingan.

31.Gawin mo sa kapuwa mo. Ang nais mong gawin niya sa iyo.

32.Ang sakit ng kalingkingan damdamin ng buong katawan.

33.Ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtulung-tulungan.

34.Madaling pumitas ng bunga,
kung dadaan ka sa sanga.

35.Kung ano ang taas ng pagkadakila
siya ring lagapak kapag nadapa.

36.Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan.

37.Bago mo batiin ang dungis ng ibang tao,
ang dungis mo muna ang tingnan mo.

38.Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa pagkamatanda.

39.Walang matiyagang lalake sa pihikang babae.

40.Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang.

41.Kapag may isinuksok, may madudukot.
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 1
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.