Reize in Taka (Opper-Nubië)

Not Available
Reize in Taka (Opper-Nubië), by
Anonymous

The Project Gutenberg EBook of Reize in Taka (Opper-Nubië), by
Anonymous This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost
and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it
away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License
included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Reize in Taka (Opper-Nubië) De Aarde en haar Volken, 1873
Author: Anonymous
Release Date: September 19, 2006 [EBook #19327]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REIZE IN
TAKA (OPPER-NUBIË) ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/

REIZE IN TAKA (OPPER-NUBIË).

Onze lezers hebben reeds meermalen kennis gemaakt met den
franschen reiziger Guillaume Lejean, en hem op verschillende reizen
door Azië en Afrika vergezeld. De heer Lejean is een dier mannen, die
hun gezelschap steeds op prijs weten te doen stellen, en die, ook waar
hij ons zijne ontmoetingen en avonturen op zijne zwerftochten door
vreemde en onbekende landen verhaalt, toch niet voortdurend over zich
zelven spreekt, maar de kunst verstaat om, met vermijding van allen
schijn van geleerdheid, ons niettemin een schat van bijzonderheden
mede te deelen, die voor de kennis van landen en volken van hoog
gewicht zijn. Daarom durven wij onze lezers met vertrouwen
uitnoodigen, den bekenden vriend nog eenmaal tot gids te kiezen, en
hem te volgen op zijne reize door een der binnenlanden van het altijd
nog zoo geheimzinnige, zoo aantrekkelijke Afrika, welks sluier eerst in
onze dagen langzamerhand wordt opgelicht. Het geldt ditmaal eene reis
naar een deel van Opper-Nubië, naar Taka, dat de heer Lejean reeds
vroeger vluchtig bad bezocht, maar waar hij in het jaar 1864, met een
diplomatieke zending belast, terugkeerde, vooral ook met het oogmerk
om dit land meer van nabij te leeren kennen. Het punt van uitgang was
ook ditmaal Souakin, de havenstad aan Roode-zee; vandaar ging de
tocht, in zuidwestelijke richting, dwars door de nubische woestijn en de
landstreken, door de stammen der Hadendoa bewoond; naar Kassala.
Wij geven nu het woord aan den heer Lejean.

I.
Na een vermoeienden tocht door de eentonige vlakten, die de woeste,
maar ontzagwekkende bergstreek van Langheb hadden vervangen,
bereikte ik eindelijk het dorp Fillik, de voornaamste hoofdplaats der
Hadendoa, te midden van eene dorre, naakte vlakte gelegen. Ongeveer
een mijl verder naar het westen vloeit de breede beek of stroom
Herboub, met vruchtbare en schaduwrijke oevers; rondom het dorp
strekt zich eene wildernis uit. Heeft de vrees voor de leeuwen en
hyena's, die zich in menigte in de dichte bosschen ophouden, de
nomaden bewogen, hunne woningen niet aan den bloeienden oever,
maar te midden der dorre, boomlooze vlakte op te slaan? Fillik bestaat
uit omstreeks dertig toekoels of vaste woningen, en verder uit

honderd-vijftig tenten, die gedurende den winter elders worden
opgeslagen. Sheikh Mohammed, de erfelijke vorst der Hadendoa, en de
feitelijke beheerscher van de gansche landstreek tusschen Kassala en
Tokhar, was afwezig; in zijne plaats werd het gezag te Fillik
uitgeoefend door een zijner bloedverwanten, die mij kwam bezoeken,
en zich verzekeren, dat het mijner karavaan aan niets ontbrak. Hij sprak
zeer weinig: deels omdat de aristocratie dezer nomadenstammen zich
zooveel mogelijk stilzwijgendheid ten regel heeft gesteld; deels omdat
het hem niet gemakkelijk viel zich in het arabisch uit te drukken; en
waarschijnlijk ook omdat hij maar zeer weinig sympathie gevoelde
voor dien blanke, dat wil in Nubië zeggen, voor dien Turk: welk woord
ook daar gelijkluidend is met tiran, ruwen lomperd en dief.
Toen Burckhardt, nu ruim eene halve eeuw geleden, Taka bezocht,
vertoefde hij ook te Fillik, dat hij de marktplaats van de Hadendoa
noemt; de bijzonderheden, die hij mededeelt, laten omtrent de identiteit
der plaats geen twijfel over. Fillik was destijds inderdaad de ware
hoofdstad van de geheele oasis, en had dien raag voornamelijk te
danken aan de macht en den overwegenden invloed van de Hadendoa;
de beroemde reiziger koos dit vlek als midden- en uitgangspunt voor
zijne verschillende reiswegen, die over het algemeen zeer nauwkeurig
zijn beschreven, al hebben ook sommige aardrijkskundigen, die Nubië
niet door eigen aanschouwing kenden, zich bij de verklaring
meermalen vergist.--Burckhardt verhaalt, dat hij grooten lust gevoelde
om naar Massoua te gaan, en den karavanenweg te volgen, die, zooals
hij naar waarheid opmerkt, door eene landstreek loopt, wier
half-abyssinische bevolking eene nadere studie alleszins verdient. Hij
werd van de uitvoering van dit voornemen teruggehouden door hetgeen
hij vernam van de barbaarschheid dier bevolking, en door de vrees om
onderweg uitgeplunderd en misschien wel vermoord te zullen worden;
in Taka zelf was hij reeds niet volkomen veilig.
Ongetwijfeld is de veiligheid van lijf en goed, ook voor de reizigers,
tegenwoordig onder het egyptische bestuur veel grooter dan vroeger
onder de zeer zwakke regeering der sultans van Sennâr,
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 30
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.