R.U.R.

Karel Capek
ﻲThe Project Gutenberg eBook of R.U.R., by Karel ?apek
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with?almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or?re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included?with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: R.U.R.
Author: Karel ?apek
Release Date: August 2, 2004 [eBook #13083]
Language: Czech
Character set encoding: UTF-8
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK R.U.R.***
Thanks to Curtis Weyant and Al Haines for creating plain text from HTML.?The HTML came from an anonymous donor.
Karel ?apek?R.U.R.?(Rossum′s Universal Robots)?Kolektivní drama o vstupní komedii a t?ech dějstvích
OSOBY
Harry Domin?centrální ?editel Rossumovych Univerzálních Robot?
In?. Fabry?generální technicky ?editel R.U.R.
Dr. Gall?p?ednosta fyziologického a vyzkumného oddělení R.U.R.
Dr. Hallemeier?p?ednosta ústavu pro psychologii a vychovu robot? R.U.R
Konzul Busman?generální komer?ní ?editel R.U.R.
Stavitel Alquist??éf staveb R.U.R.
Helena Gloryová
Nána?její ch?va
Marius?Robot
Sulla?Robotka
Radius?Robot
Damon?Robot
1. Robot
2. Robot
3. Robot
4. Robot
Primus?Robot
Helena?Robotka
Robotsky sluha
a ?etní Roboti
Domin?v p?edeh?e asi osmat?icetilety, vysoky, oholeny
Fabry?rovně? oholeny, plavy, vá?né a jemné tvá?e
Dr. Gall?drobny, ?ivy, snědy, s ?ernym knírem
Hallemeier?ohromny, h?motny, se zrzavym anglickym knírem a zrzavym kartá?em vlas?
Busman?tlusty, ple?aty, krátkozraky ?id
Alquist?star?í ne? ostatní, nedbale oble?eny, dlouhych, pro?edivělych vlas? a vous?
Helena?velmi elegantní
Ve vlastní h?e v?ichni o deset let star?í.
Roboti v p?edeh?e oble?eni jako lidé. Jsou úse?ná v pohybech i vyslovnosti, bezvyraznych tvá?í, up?eného pohledu. Ve vlastní h?e mají plátěné bl?zy v pasu sta?ené ?emenem a na prsou mosazné ?íslo.
Po p?edeh?e a druhém aktu p?estávka.
P?edehra
úst?ední kancelá? továrny Rossum s Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v pr??elní stěně pohled na nekone?né ?ady továrních budov. Vlevo dal?í ?editelské místnosti.
Domin?(sedí u velikého amerického psacího stolu v otá?ecím k?esle. Na stole ?árovka, telefon, tě?ítka, po?ada? dopis?, atd., na stěně vlevo veliké mapy s lodními a ?elezni?ními liniemi, veliky kalendá?, hodiny, je? ukazují něco málo p?ed polednem; na stěně vpravo ti?těné plakáty: "Nejlaciněj?í práce: Rossumovi Roboti" "Tropi?tí Roboti, novy vynález. Kus 150 d." "Ka?dy si kup svého Robota!" "Chcete zlevnit svoje vyrobky? Objednejte si Rossumovy Roboty." Dále jiné mapy, dopravní lodní ?ád, tabulka s telegrafickymi záznamy kurs? atd. V kontrastu k této vyzdobě stěn je na zemi nádherny turecky koberec, vpravo kulaty st?l, pohovka, ko?ená klubovní k?esla a knihovna, v ní? místo knih stojí láhve s vínem a ko?alkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na něm? pí?e dívka Sulla.)
Domin?(diktuje) "- ?e neru?íme za zbo?í po?kozené dopravou. Upozornili jsme va?eho kapitána hned p?i nakládání, ?e lo? je nezp?sobilá k dopravě Robot?, tak?e zkáza nákladu nepadá na ná? ú?et. Znamenáme se - za Rossum s Universal Robots -" Hotovo?
Sulla?Ano.
Domin?Novy list. Friedrichswerke, Hamburk. - Datum. - "Potvrzujeme objednávku patnáct tisíc Robot? -" (zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví do něho) Haló - Zde centrální - ano. - Zajisté. Ale ano, jako v?dycky. - Ov?em, kabelujte jim. - Dobrá - (zavěsí telefon) Kde jsem p?estal?
Sulla?Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc R.
Domin?(zamy?leně) Patnáct tisíc R. Patnáct tisíc R.
Marius?(vstoupí) Pane ?editeli, nějaká dáma prosí -
Domin?Kdo?
Marius?Nevím. Podává vizitku.
Domin?(?te) Prezident Glory. - ?e prosím.
Marius?(otev?e dve?e) Ra?te, paní.
(vejde Helena Gloryová. Marius odejde)
Domin?(vstane) Ra?te.
Helena?Pan centrální ?editel Domin?
Domin?Prosím.
Helena?Jdi k vám -
Domin?- s lístkem prezidenta Gloryho. To sta?í.
Helena?Prezident Glory je m?j otec. Jsem Helena Gloryová.
Domin?Sle?no Gloryová, je pro nás neoby?ejnou ctí, ?e - ?e -
Helena?- ?e vám nem??eme ukázat dve?e.
Domin?- ?e smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posa?te se. Sullo, m??ete odejít. (Sulla odejde)
Domin?(usedne) ?ím mohu poslou?it, sle?no Gloryová?
Helena?Já jsem p?ijela -
Domin?- podívat se na na?i tovární vyrobu lidí. Jako v?echny náv?těvy. Prosím, beze v?eho.
Helena?Myslela jsem, ?e je zakázáno -
Domin?- vstoupit do továrny, ov?em. Jen?e ka?dy sem p?ijde s ně?í vizitkou, sle?no Gloryová.
Helena?A vy uká?ete ka?dému ... ?
Domin?Jen něco. Vyroba umělych lidí, sle?no, je tovární tajemství.
Helena?Pro? mne nenecháte domluvit?
Domin?Prosím za prominutí. Chtěla jste snad ?íci něco jiného?
Helena?Chtěla jsem se jen zeptat -
Domin?- zda bych vám zcela vyjime?ně neukázal na?i továrnu. Ale zajisté, sle?no Gloryová.
Helena?Jak víte, ?e jsem se na to chtěla ptát?
Domin?V?ichni se ptají stejně. Vstane. Ze zvlá?tní úcty, sle?no, vám uká?eme víc ne? jinym a - jedním slovem -
Helena?Děkuji vám.
Domin?Zavá?ete-li se, ?e nikomu neprozradíte ani to nejmen?í -
Helena?(vstane a podává mu ruku) Mé ?estné slovo.
Domin?Děkuji. Nechtěla byste snad sejmout závoj?
Helena?Ach ov?em, vy chcete vidět - Promiňte.
Domin?Prosím?
Helena?Kdybyste mi pustil ruku.
Domin?(pustí) Prosím za prominutí.
Helena?(snímá závoj) Chcete vidět, nejsem-li vyzvěda?. Jak jste opatrní.
Domin?(pozoruje ji nad?eně) Hm - ov?em - my - tak jest.
Helena?Vy mi ned?vě?ujete?
Domin?Neoby?ejně, sle?no hele - pardon, sle?no Gloryová. Vskutku neoby?ejně potě?en - Měla jste dobrou plavbu?
Helena?Ano. Pro? -
Domin?Proto?e - míním toti? - ?e jste je?tě velmi mladá.
Helena?P?jdeme hned do továrny?
Domin?Ano. Myslím dvaadvacet, ne?
Helena?Dvaadvacet ?eho?
Domin?Let.
Helena?Jedenadvacet. Pro? to chcete vědět?
Domin?Proto?e - poněvad? - (s nad?ením) Zdr?íte se déle, ?e ano?
Helena?Podle toho, co mi uká?ete z vyroby.
Domin??ertova vyroba! Ale zajisté, sle?no Gloryová, v?echno uvidíte. Prosím, posa?te se. Zajímala by vás historie vynálezu?
Helena?Ano, prosím vás. (usedne)
Domin?Tak tedy. (sedne si na psací st?l, pozoruje Helenu uchvácen a od?íkává rychle) Bylo to roku 1920 kdy se stary Rossum veliky filozof ale tehdy je?tě mlady u?enec odebral na tento daleky ostrov aby studoval mo?ské ?ivo?i?stvo te?ka. P?itom se pokou?el napodobit chemickou syntézou ?ivou hmotu ?e?enou protoplazma a? najednou objevil
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 25
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.