Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio

Joaquin Tuason
The Project Gutenberg EBook of Patnubay nang Cabataan ó
Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio, by Joaquin Tuason
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni
Hortensio
Author: Joaquin Tuason
Release Date: July 16, 2005 [EBook #16312]
Language: Tagalog
Character set encoding: ISO-8859-1
0. START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PATNUBAY
NANG CABATAAN Ó ***
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad,
Pilar
Somoza and PG Distributed Proofreaders. Special
thanks to Elmer
Nocheseda for providing the material for
this project. This ebook
edition was typed page by page
from digital images taken of the book
which was too fragile to scan.
[Transcriber's note: Two diacritical marks on g were used by the
original publisher of this book. We have marked breve g as [)g] and
tilde g is marked as ~g.]
[Paalala ng nagsalin: Dalawang klaseng tuldík ang ginamit sa g ng
orihinal na naglimbag ng librong ito. Minarka namin ang breve g na [)g]
at ang tilde naman ay minarka ng ~g.]
PATNUBAY NANG CABATAAN
Ó

TALINHAGANG BUHAY
NI
ELISEO AT NI HORTENSIO
NA QUINATHA
NI JOAQUIN TUASON
nang may cunang uliran ang sinomang babasa.
Inihandog sa calinislinisan at lubhang
MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
Sa dulo,i, linag-yan nang isang pagpupuri
CAY S. LUIS GONZAGA
TAÑGING PINTACASI NANG CABATAAN
May lubos na capahintulutan
MANILA
Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.^{a}
Salcedo núm. 190 (Sta Cruz)
1901
¿Quod mimus Reiplublicae majus, meliusve
affere possumus, quam
si docemus, atque
erudimus juventutem? Cic. II, de Div.
SA CALINIS-LINISAN AT LUBHANG MAPAGCALIÑGANG
PUSO NI MARÍA
O Pusong hindi man nalahirang libag
nang sala ni Adang minana

nang lahat,
magsaganang bucal na di na-aampat
pagdaloy nang aua

sa balang dumulog na napalilin~gap.
Cutang sadyang tibay na nacababacod
sa canino pa man palaring
pacupcop,
mariquit na jarding hindi mapapasoc
nang lalong
pan~gahas,
sucab na caauay at may budhing hayop.
Oh daong ni Noé, na pinagpitagan
nang gahasang tubig sa mundo,i,
gumunao,
tantong maliligtas sa capahamacan
ang lumulang tauo,

cahima,t, busabos na macasalanan.
Gayon ma,i, ang lalong iyong quinucupcop
ang napa-aauang malinis
na loob,
ipinan~gan~ganib ang lubhang marupoc
na catauang lupa

na sa ati,i, laguing naquiquihamoc.
Caya ang samo co, Pusong lubhang uagas;
aco,t, ang babasa,i,
tapunan nang lin~gap,
na houag itulot cami,i mapahamac
habang
nabubuhay
sa balat nang lupang lipos nang bagabag.
Mapagpalang Ina,i, iyong calin~gain
aco nang Puso mong lubhang
mahabaguin;
houag pabayaang quita ay purihin
sa mundo, at saca

doon sa cabilang buhay caaua-yin.
Cundi ang luhog co,i, yaring pagdiriuang
n~gayon sa dan~gal mo,
buti,t, cariquitan,
lubos na lumagui habang aco,i, buhay
at hangang
sapitin
yaong bayang puspos nang caligayahan.
JOAQUIN TUASON.
Sa mañga dalagang babasa nito.
Cung capanahunan nang pamumucadcad
nang balabalaqui na
man~ga bulaclac,
sa mata at puso,i, nagsisipag-gauad
nang
caligayahang lubhang aliualas.
Di sucat masabi ang pagcacalin~ga
nang baua,t, may-ari na

nag-aalaga,t,
baca cun malanta ang pananariua
tambing na malagas,
lumagpac sa lupa.
Sapagca n[)g]a,t, cayo ang nacacatulad
nang aquing binanguit na
man~ga bulaclac,
at capanahunan nang pamumucadcad
nang sigla
nang iyong catauang marilag.
Sa arao at gabi pauang caaliuan
sa iyo ay halos ang pumapatnubay,

ang dusang mapait bahag-ya na lamang
ihandog ang caniyang lilong
caban~gisan.
Ang masayang tinig nang man~ga música
ay iguinagauad sa inyo
touina;
sa bayan ó nayon, cayo ang ligaya
anopa,t, cauan~gis nang
man~ga sampaga.
Alin mang ligaya anaqui ay culang
cundi macasama ang cadalagahan,

malungcot ang bahay, ualang cahusayan
ito,i, hindi sucat
ipag-alinglan~gan.
Cayo n~ga ang laguing hinahanap-hanap
nang ibig cumita nang
maguiguing palad;
baga ma,t, cung minsa,i, napapauacauac
ang
mapanibulos sa inyo,i, lumiyag.
At cayo rin naman ang guinagauaran
nang labis na puri at lampas na
galang,
sa inyo ay madla ang nag-uunahan
sumunod nang baua
ninyong maibigan.
Bagama,t, marahil ang inadhica,i,
ang bun~ga nang inyong
pagcapan~ganyaya,
cahima,t, di ninyo sinasapantaha,t,
malayong
malayo uari sa gunita.
At sa inyo naman aquing inihandog
yaring duc-hang gugol nang isip
na capos,
marapatin nauang tangapin nang loob
ang inadhica co na
icalulugod.
Sa oras na tila ibig mamanglao
ang dibdib na gaui sa caligayahan:


at nang sa pagbasa ay houag manamnam
ang saclap na gauad nang
capighatian.
Bumabasang irog, houag ipagtaca
ang lagda nang aquing mabagal na
pluma
sa gusot na hanay acalain mo nang
sa salat ay ¿anong
hahanapin baga?
Inaasahang cong mayroon din naman
na puputihin cang bun~ga,t,
paquinabang,
at houag man[)g]amba sa catitisuran
na
macarurun~gis sa pusong dalisay.
Sa may tauang uica na parang aglahi
ang magandang aral parang
itinahi
at sa di nangyaring buhay ay nagbinhi
nang isang maayos na
pag uugali.
Cung baga,t, mabuti ang iyong matunghan
Dios ang purihin at
pasalamatan;
n~guni,t, cung masama nama,i, cahabagan
ang laqui
nang aquing hindi carunun~gan.
PASIMULA
Sa tabi nang isang malauac na dagat
na pinanununghan nang bundoc
at gubat,
may isang lalaquing doo,i, lumalacad
ulol ang cauan~gis,
ualang tinatahac.
Sa lagay nang anyo,t, mapanglao na muc-ha
mapagquiquilalang may
dinaralita,
ang buntong hinin~gang hindi quinucusa
nag-aabot-abot
na uala nang tila.
Ang pananamit pa,i, ualang munting ayos
at basa nang pauis sa harap
at licod,
hindi anumana munti man sa loob
ang init nang arao na
catacot-tacot.
Mariquit na buhoc gulong gulong lubha
anopa,t, mistulang guinusot
na cusa,
at
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 19
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.