Mythen en Legenden van Egypte

Lewis Spence
Mythen en Legenden van Egypte, by

Lewis Spence and J. W. van Rooijen This eBook is for the use of anyone anywhere at no
cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use
it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org
Title: Mythen en Legenden van Egypte
Author: Lewis Spence and J. W. van Rooijen
Release Date: February 12, 2006 [EBook #14826]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MYTHEN EN LEGENDEN
VAN EGYPTE ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net/

Mythen en Legenden van Egypte
door
Lewis Spence
voor Nederland bewerkt door
Dr J. W. van Rooijen

Voorwoord.
Na een stilzwijgen van ettelijke eeuwen zijn de monumenten der Egyptenaren weer tot
ons gaan spreken. Vervulden zij vroeger den toeschouwer alleen met verbazing en ontzag
voor het grootsche en schoone, dat ons werd overgeleverd, thans spreken zij door hun

inmiddels ontcijferde opschriften luide tot ons.
De Steen van Rosette, na den tocht van Napoleon naar Europa overgebracht, bleek de
sleutel van de geheimzinnige Egyptische taal te bevatten. Door een bloot toeval kon men
een begin maken met de ontcijfering en zoo werd langzamerhand de geheele oude
Egyptische beschaving voor ons ontsluierd.
Dat in onzen tijd de papyri, overal opgegraven, de Egyptische levenswijze en beschaving
mede helpen bekend maken, is overbodig te vermelden, doch voor de oer-Egyptische
beschaving zijn wij op de eigenlijke Egyptische monumenten aangewezen.
Deze beschaving in ruimeren kring bekend te maken is het doel van dit boek. Men zal
bemerken, dat de schrijver op verschillende plaatsen getracht heeft, de Egyptische
mythologie en godsdienstgeschiedenis in verband te brengen met die der onbeschaafde
volken, voornamelijk met die der Maya uit Midden-Amerika. Zijn werk, dat handelt over
Mexicaansche en Peruviaansche mythen, heeft hem hiervoor goede diensten bewezen.
Een van de moeilijkste problemen om op te lossen is nog steeds dat van de
dierenvereering; hoe komt het bijvoorbeeld toch, dat in eenige streken van Egypte
sommige dieren voor heilig gehouden werden, terwijl deze in andere deelen straffeloos
gedood mochten worden. De heer Spence tracht deze moeilijke quaestie op te lossen,
door haar in verband te brengen met het totemisme.
Doch de schrijver brengt ons ook met verschillende onderwerpen op gebied van
mythologie, beschavingsgeschiedenis en godsdienstwetenschap in aanraking. Moge dit
boek er toe bijdragen, voor de kennis van de aloude Egyptische beschaving in wijderen
kring belangstelling te wekken.
De Bewerker.

Het was voor mij een aangename verrassing van den uitgever te vernemen, dat de eerste
druk was uitverkocht. Voor den tweeden druk heb ik verschillende veranderingen en
verbeteringen aangebracht, welke mij bij nader inzien wenschelijk bleken. Overigens is
de 2e uitgave niet noemenswaard veranderd.
De Bewerker.

Inhoud.
Inhoud.

Hoofdstuk I. Inleiding
Plaatselijke goden Animisme Fetischisme en Totemisme Scheppingsmythen Het

Gezelschap der Goden De Gods-idee der Egyptenaren Godheden in de teksten der
Pyramiden Oudste begrafenissen De Pyramiden Pyramidenbouw Verloren gegane
pyramiden Mummies Begrafenisoffers De Ka De Ba
Hoofdstuk II. Onderzoekingen, geschiedenis en gebruiken.
Het Nijldal Oorsprong van het ras Onderzoekingen van Egypte Oudste onderzoekingen
Plattegrond der steden Paleizen en heerenhuizen Levenswijze in Oud-Egypte Handel
Wetboeken Wetenschappen Landbouw Kleeding
Hoofdstuk III. Priesterschappen, mysteriën en tempels.
Priesterschappen Het Priestercollege van Thebe Mysteriën Grieksche Mysteriën De
Egyptische tempel Het Heilige der Heiligen
Hoofdstuk IV. De vereering van Osiris.
Osiris De Osiris-Mythe Set, zijn vijand De tamarindeboom Isis' smart Horus' wraak Sir
Frazer over Osiris Primitieve denkbeelden over de maan Osiris en de Persephone-mythe
Nieuwe theorie over Osiris Isis Isis als voorstelling van den wind Attributen van Isis
Horus De droom van Thothmes Heru-Behudeti De mythe van den gevleugelden schijf De
slachting van de monsters Andere Horus-legenden Het Zwarte Zwijn Set Set en de Ezel
Anubis Thoth Thoth als zielerechter Maät Het Boek der Dooden Een oude ontdekking De
drie resencies De Rietvelden Osiris' reis De Plaats der straffen De Egyptische hemel Het
Leven der Gelukzaligen
Hoofdstuk V. De groote goden.
Ra, de Zonnegod Rat Fusie der mythen Ra en Osiris De heilige kever Amen De
opkomende macht van Amen Het orakel van Juppiter-Ammon Mut, de Almoeder Ptah
De Seker-boot Sekhmet De Zeven Wijzen Bast Het feest van Bast Nefer-Tem
I-hem-hetep Khnemu Legende over de Bron van den Nijl Satet Anqet Aten De vereering
van een eenig god Een sociale omwenteling De attributen van Aten Een Aten-hymne
Hathor Hathor als godin der liefde De menschenslachting Vormen van Hathor Hapi, de
Nijlgod Tegenhangsters van Hapi Nut Taurt Hekt Khonsu De Prinses en de Demon
Lagere goden
Hoofdstuk VI. Egyptische literatuur.
Egyptische taal en Egyptisch schrift De Hieroglyphen Literatuur De Kat en de Jakhals
Reisverhalen De geschiedenis van Saneha De geschiedenis van den zeeman De Fabel van
het Hoofd en de Maag De Berisping van Amasis Tooververhalen
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 131
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.