Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo

Not Available
ῄ
Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong?by Anonymous

The Project Gutenberg EBook of Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong
Arao na Domingo, by Anonymous This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo
Author: Anonymous
Translator: D. Antonio Florentino Puansen
Release Date: July 15, 2006 [EBook #18830]
Language: Tagalog
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MAHAL NA EJERCICIO ó ***

Produced by Tamiko I. Camacho, Pilar Somoza, and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net Handog ng Proyektong Gutenberg ng Pilipinas para sa pagpapahalaga ng panitikang Pilipino. (http://www.gutenberg.ph)

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]
[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=MAHAL NA EJERCICIO=
ó
=DEVOCION NANG PITONG ARAO NA DOMINGO,=
NA PINAGCALOOBAN NANG SANTO PAPA NANG INDULGENCIA PLENARIA SA BALANG DOMINGO.
Sa capurihan nang pitong sáquit at pitong ligaya nang malualhating Patriarca.
=SE?OR SAN JOSEF.=
Tinagalog ni
D. Antonio Florentino Puansen,
* * * * *
Maestro sa latinidad, at ipinalimbag n~gayon nang man~ga P. P. Recoletos.
May lubos na capahintulutan
=MANILA:--1906=
Imprenta de Santos y Bernal
Echagüe 84, (Sta. Cruz.)

=DON LUIS REMEDIOS,=
Presbítero, Secretario de Cámara Y Gobierno Del Arzobispado de Manila.
Certifico que á la instancia presentada por Don Antonio Florentino Puansen en solicitud de licencia de impresion, S. E. I. se ha servido decretar lo siguiente:
Manila I.° de Octubre de 1874. Por las presentes y por lo que á Nos toca, concedemos la licencia necesaria, para que pueda imprimirse el manuscrito tagalo titulado =Mahal na, Ejercicio, ó Devocion nang pitong arao na Domingo:= en atencion á que de nuestra órden ha sido examinado, y segun la censura no contiene cosa alguna contra el dogma y la moral, y que será muy útil, para promover la devocion =al Se?or San Josef.= Librese por Secretaría testimonio de este decreto, y archívese original.--Gregorio, Arzobispo.--Por mandado de S. E. I el Arzobispo mi Se?or.--Luis Remedios.
Y en cumplimiento del preinserto decreto, libro la presente certificacion en Manila, á primero de Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro.--Luis Remedios.
[Larawan: Si Jesus at Josef.]

=JESúS, MARíA, Y JOSEF.=
Ang devoción sa daquilang Patriarca San Josef, ay tumutubó at sumusulong na para nang devoción sa malualhating Virgen María. Natalastas nang man~ga tapat na loob na anac ni María, na itong mahal na Ina ay nalulugod sa man~ga tan~ging galang at puri sa calinis-linisang Esposo niya.
Sinasabi nang marunong at mabait na si Padre Faber, na ang unang dapat tun~guhin nang ating devocion ay si María, at ang icalaua ay si San Josef: at mapatototoohanan, na anomang pahayag sa capurihan nitong maloualhating Patriarca, ay nababagay sa man~ga ugalí at asal nang tunay na pag-cauili nang loob sa Dios.
Naquiquilala natin ang man~ga tunay na caibigan, ang man~ga tumitin~gin, at totoong nagmamasaquit sa atin, cun tayo ay pinagcacalooban n~g Dios nang caguinhauahan, ó pinadadalhan caya nang man~ga hirap at parusa:[1] at sa bagay na ito ay parating inaalaala sa atin nang Santa Iglesia ang man~ga misterios nang ligaya at hapis ni Jesús, María, y Josef, sapagcat ang totoong iniibig, ay sinasamahan sa caguinhauahan, at dinadamayan sa hirap: caya ang man~ga tapat na loob na alipin ni San Josef, ay nauiuili sa alaala at pagninilay nang pitong sáquit at pitong ligaya nitong daquilang Santo, at minamahal nila ang pinan~gan~ganlang devocion nang pitong arao na Domingo. sa uicang castilá ay Siete Domingos.
Itong mariquit na devocion ay minagaling nang man~ga Sumos Pontífices, na humalili cay San Pedro sa man~ga huling panahong ito, at nilangcapan nila nang man~ga mahal na indulgencias, nang mahicayat ang man~ga binyagan sa ganoon pagpuri cay San Josef.
Ang Sumo Pontífice Gregorio Décimosesto, sa 22 nang Enero nang taon 1836, ay nagcaloob nang 300 arao na indulgencia sa taimtim na pagdadasal nang pitong ligaya at pitong sáquit ni San Josef, sa balang isang arao nang Domingo, at isang indulgencia plenaria sa catapusan ó icapito: ang man~ga nasabing arao nang Domingo ay dapat magsunodsunod sa loob nang taon, at bahalang pumili ang maghahain nitong devocion.
Ang banal na Sumo Pontífice Pio Nono, sa manin~gas na pagsinta sa Virgen María, at sa pagnanasang maquilala, at mahalin saan man ang devocion sa Esposo niyang si San Josef, ay nagcaloob naman nang isang indulgencia plenaria,[2] na macacamtan sa balang isa sa pitong arao na Domingo, at maipatutungcol sa m~ga caloloua sa Purgatorio. At inibig pa niya na ang man~ga nasabing indulgencias, ay macamtan n~g man~ga hindi marunong bumasa, ó ualang maquitaan nang man~ga panalan~ging nasusulat dito, cun sa balang isang arao nang Domingo, sa pitong pipiliin, ay magdasal sila
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 14
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.