Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

Patricio Mariano

Masili o Ang pinuno ng tulisan, by Patricio Mariano

Project Gutenberg's Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan, by Patricio Mariano This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan
Author: Patricio Mariano
Release Date: August 29, 2004 [EBook #13320]
Language: Tagalog
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JUAN MASILI O ANG PINUNO NG ***

Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders. Produced from page scans provided by University of Michigan.

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.] [Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PAT. MARIANO.
JUAN MASILI=

=Ang pinuno n~g tulis芍n=
MAYNILA
LIBRER赤A. LUZ車NICA Carriedo n迆m. 101.--Sta. Cruz.
=1906.=

JUAN MASILI

ANG PINUNO N~G TULISAN
Ang bayan n~g S. Jos谷 at kany芍ng m~ga nayon n~g lalawigang Morong ay balot katahimikan at ang kadiliman ay naghahari sa m~ga lansan~gan, kaparan~gan at m~ga bulu-bundukin.
Wal芍ng gumagambal角 sa piping kapanglawan n~g gabing nangyari ang simul芍 n~g kasaysayang it車, liban sa tilaukan n~g m~ga manok na nagsasabing ang sandal赤ng iyon ay hating gabi.
Walang an車 an車, sa gitna n~g katahimikan ay nadin~gig ang yabag n~g isang kabayo sa may hulo n~g nayong Masantol na nalalayo sa bayan n~g may m~ga limang libong dip芍.
Ang takbong matulin n~g kabayo'y humina n~g nalalapit na sa nayon, at n~g natatanaw na ang unang bahay ay huminto at ang nakasakay ay lumunsad.
Kung pagmamalasing mabuti ang anyo n~g naglalakbay na iyon sa hating gabi ay makikita, na, siya'y isang binatang lumab芍s pumasok sa dalawang pu't dalawang taon; ang kanyang pagmumukhang nasan~gag sa init n~g araw ay nagpapahayag n~g isang kalamigang loob na may halong katalaghayang makaaakit sa sino mang makakahar芍p; datapwa't ang kaniyang magandang tindig, ang anyo niyang banayad at ang kaliwanagan n~g kaniyang noo na wari'y nagsasabing hindi naugali sa pagyuko, ay nalalaban mandin sa kanyang kagayakan na binubuo n~g isang mambisa at pantalong kulay ab車, salak車t na may palamuting gint? at pilak, botas de montar, espuelas na pilak, isang balaraw, dalawang revolver sa magkabilang baywang at isang rifle.
Nang makahinto na't maitali ang kabayo sa isang puno ay pinagduop ang dalawang kamay sa labi at ginayahang makaitl車 ang huni n~g bahaw.
Hindi pa man halos napapawi ang tun車g n~g huni'y nagban~gon ang is芍 katao sa isang bunt車n n~g yag赤t na nalalay車 n~g may m~ga dalawang pung hakbang ang agwat sa kinatatayuan n~g ating binata.
--Bigy芍n p車 ni Bathala n~g magandang gab赤 ang aking kapit芍n--ang bati n~g buman~gon sa bunt車n n~g yag赤t.
--?An車 ang balita, kaibigang Pat赤ng?
--Kung sa balita po'y marami, n~guni't kakaunti na ang panah車n; kung ibig mo pong masun車d ang iy車ng han~g芍d ay kailan~gang makarating tayo n~g bayan sa loob n~g isang oras.
--Kung gay車n ay may panah車n pa ak車ng magpahin~g芍 n~g kaunti at maisalaysay mo nam芍n sa akin ang lahat n~g namatyag芍n sa bahay na pinabantay芍n ko sa iy車. ?Nakahand芍 na bang lahat nang tao?
--Opo.
--Kung gay車n ay umup? muna tayo at ipagsabi mong lah芍t ang nalalaman.
Ang dalaw芍'y nagtigisang putol na kahoy at nan~gagsiupo sa tab赤 n~g isang puno n~g mang芍ng kalap赤t.
--Ang una ko pong ginawa ay ang makituloy sa kalap赤t bahay ni tininting Moneng at mula roon ay minatyag芍n ko ang m~ga nangyari. Nakita ko pong sa maghapong araw ay walang hint? ang paghahanda at pagyayao't dito n~g m~ga dalaw at kamag-anakan n~g dalagang ikakasal; n~guni't ang binibini natin ay miminsang lumabas sa kaniyang sil赤d at n~g makita ko'y may bak芍s na luh芍 ang m~ga pisn~g赤 at ang namumugtong m~ga mat芍 ay nagpapahayag n~g malaking kadalamhatian. Sa pamagitan n~g may ari n~g bah芍y na aking tinuluyan, na gaya n~g pagkaal芍m mo'y aking hipag, ay pinadat赤ng ko sa dalaga ang sulat mo pong ipinabigay at inantabayanan ko ang sag車t. May m~ga isang oras at kalahating nagantay, bago ko nakitang nabuks芍n ang bintana sa sil赤d at may is芍ng maputing kam芍y na naghulog n~g kaputol na papel na aking pinulot at binasa. Ang napapalaman ay ganito: ?Ikaw na wari'y nagdudulot sa maralita kong buhay n~g isang maligayang lunas ay pinasasalamatan ko n~g labis, n~guni't ... ?ay!... mahirap n~g mangyari ang maiwasan ko pa ang hul赤ng sandal赤ng ikapupugt車 n~g aking pagasa. Gay車n ma'y maraming salamat? Matapos kong mabasa ang sulat ay inihanda ko na ang lahat n~g tao at pinagbilinan n~g m~ga gagawing alinsunod sa utos mo.
--Mabuti kung gay車n.
--N~guni't ipahintulot mo po sa akin ginoong kapitan ang isang tan車ng.
--?An車 iyon?
--?Ano't hindi pa po natin utas赤n ang taong nakukulong sa ating yun~gib?
--?Matandang Pating! ang buhay n~g taong iyan ay mahal sa akin--ang sabing matig芍s n~g ating binata--at ang sumal赤ng sa kahit is芍 niyang buh車k ay magkakamit n~g kaparusah芍ng ikadadala sa
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 11
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.