Het Geheimzinnige Eiland

Jules Verne
Het Geheimzinnige Eiland, by
Jules Verne

The Project Gutenberg EBook of Het Geheimzinnige Eiland, by Jules
Verne This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and
with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away
or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Het Geheimzinnige Eiland De Luchtschipbreukelingen
Author: Jules Verne
Translator: Gerard Keller
Release Date: January 11, 2007 [EBook #20331]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HET
GEHEIMZINNIGE EILAND ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/

WONDERREIZEN.

JULES VERNE

HET GEHEIMZINNIGE EILAND. DE
LUCHTSCHIPBREUKELINGEN.
NAAR DE 20STE FRANSCHE UITGAVE DOOR
GERARD KELLER.
AMSTERDAM UITGEVERS-MAATSCHAPPY "ELSEVIER" 1914.

I.
De orkaan van 1865.--Stemmen in de lucht.--Een luchtballon door een
windhoos medegesleept.--De ballon gescheurd.--Niets dan de zee voor
oogen.--Vijf reizigers.--Wat in het schuitje gebeurt.--Een kust aan den
horizon.--Ontknooping van het drama.
"Stijgen wij!"
"Neen! Integendeel! Wij dalen!"
"En erger dan dat, mijnheer Cyrus! Wij vallen!"
"Werp dan in 's hemels naam allen ballast over boord!"
"Daar gaat de laatste zak!"
"Stijgt de ballon thans?"
"Neen!"
"Het is of ik het klotsen der golven hoor."
"De zee is onder het schuitje!"

"Zij is hoogstens vijf honderd voet beneden ons!"
Daarop doorkliefde een krachtige stem de lucht met de woorden:
"Alles wat gewicht heeft over boord!.... alles! werp alles over boord en
Gode bevolen!"
Dit was het bevel dat gegeven werd boven de onmetelijke
uitgestrektheid der Stille Zee, tegen vier uur in den avond van den
23sten Maart 1865.
Ieder herinnert zich zeker nog den vreeselijken storm, die uit het
noordoosten woei bij de dag- en nachtevening van dat jaar, terwijl de
barometer zevenhonderd en tien millimeter daalde. Het was een orkaan
zonder tusschenpoozen, die van den 18den tot den 26sten Maart duurde.
Vreeselijk waren de verwoestingen die hij aanrichtte in Amerika,
Europa en Azië over een streek van achttienhonderd mijlen breedte, die
zich schuin over de evennachtslijn uitstrekte, van de vijfendertigste
noordelijke, tot de veertigste zuidelijke parallel! Geheele steden werden
omvergeworpen; wouden ontworteld; oevers door bergen van water
verwoest, opgezweept als bij het hoogste springtij; schepen op de kust
geslingerd, die door het Bureau Veritas bij honderden werden
aangeteekend; gansche landen werden gelijk gemaakt door de hoozen,
die alles op haar weg verbrijzelden: duizenden menschen vielen
verpletterd ter aarde of werden door de zee verzwolgen: dit waren de
slachtoffers van de woede, waarvan deze orkaan de geduchte sporen
achterliet. De rampen overtroffen verre die, welke op zoo
schrikbarende wijze Havanna en Guadeloupe verwoestten, de eene den
25sten October 1810 en de andere 26 Juli 1825. Maar op hetzelfde
oogenblik dat deze onheilen op aarde en op zee voorvielen, was de
lucht het tooneel van een niet minder schrikwekkend schouwspel.
Een ballon, als een bal op den top van een hoos, en in de draaiende
beweging van de luchtzuil medegesleept, doorkliefde de ruimte met een
snelheid van negentig mijlen in het uur, om zijne as rondwentelende
alsof hij door een draaikolk in de lucht was gegrepen.
Onder den ballon werd het schuitje heen en weder gezweept met zijn

vijf reizigers, die ternauwernood zichtbaar waren te midden van de
dichte dampen, vermengd met het schuim, dat van de oppervlakte der
zee zich verhief. Van waar kwam die luchtballon, thans een speelbal
van den vreeselijken storm? In welk gedeelte der wereld was hij
opgegaan? Zeker had hij niet gedurende den orkaan kunnen opstijgen.
Nochthans de orkaan woedde reeds vijf dagen, en de eerste
verschijnselen hadden zich den 18den voorgedaan. Men moest hieruit
dus wel opmaken, dat die ballon van zeer verre kwam, want hij had
toch niet minder dan twee duizend mijlen in de vierentwintig uur
moeten afleggen?
In elk geval hadden de reizigers geen enkel middel tot hun beschikking
om den weg, dien zij sedert hun vertrek hadden afgelegd, te schatten,
daar zij niets tot maatstaf bezaten. Zelfs deed het zonderlinge geval
zich voor, dat toen zij in het hevigst van den storm waren, zij er niets
van gevoelden. Ook werd hun het gezicht benomen door den zwaren
mist, die zich onder het schuitje samenpakte. Om hen heen was niets
dan nevel en damp, en de wolken waren zelfs zoo ondoorschijnend, dat
zij bijna niet konden gewaar worden of het nacht of dag was.
Geen enkele lichtstraal, geen enkel teeken van leven uit de bewoonde
wereld, noch het klotsen der golven van den Oceaan konden hen in die
onmetelijke duisternis bereiken, zoolang zij in die hooge luchtstreek
waren. Slechts hun plotselinge daling had hen bekend gemaakt met het
gevaar dat zij boven de golven dreven.
Maar zoodra de ballon vrij was van alle zware voorwerpen, zoo als
ammunitie, wapenen en levensmiddelen, was hij terstond gestegen in
hoogere luchtlagen tot een hoogte
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 94
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.