Erasmus

Jacobus Adrianus Cornelis Van Leeuwen

by Jacobus Adrianus Cornelis Van Leeuwen

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Erasmus Onze Groote Mannen
Author: Jacobus Adrianus Cornelis Van Leeuwen
Editor: S.D. Van Veen
Release Date: July 17, 2006 [EBook #18850]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ERASMUS ***

Produced by Branko Collin and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Prijs f 0.40
Serie 1 No. 2
ONZE GROOTE MANNEN
* * * * *
ERASMUS
DOOR
Dr. J.A.C. VAN LEEUWEN
Hoogleeraar te Utrecht
* * * * *
BAARN
HOLLANDIA-DRUKKERIJ
1914

"Onze Groote Mannen"
Onder Redactie van Prof. Dr. S.D. VAN VEEN
Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.--; afz. nrs. f 0.40
* * * * *
Over de hoofden der massa heen knikken--naar het treffend woord van een wijsgeer--de groote mannen elkander vol beteekenis toe. Zou 't niet hierom zijn, wijl hunne persoonlijkheid als in een andere sfeer leeft dan die massa--een sfeer boven het "feitelijke" en "betrekkelijke" van het alledaagsche verheven, bestraald door den glans van het absolute en eeuwige?
In 't karakter, de persoonlijkheid van groote geesten concentreert zich het beste en edelste van wat leeft in een volk; dat wat van een natie de geheime groei- en stuwkracht is. En het zich in aanraking brengen met, 't zich onder den invloed stellen van de "groote mannen" die uit 't eigen volk zijn opgekomen--zij mogen dan kunstenaar of wijsgeer, staatkundige, of godsdienstig hervormer zijn--is het niet: zich zelven meer of minder deel verschaffen aan de levenwekkende kracht, die van groote geesten ontegenzeggelijk uitgaat?
Alleen een volk van kleine zielen versmaadt het, zijn groote mannen te eeren, d.w.z. ze allereerst te leeren kennen.
Velen zulk een kennismaking te helpen vergemakkelijken--ziedaar wat deze nieuwe uitgave zich bescheiden ten doel stelt. De in deze reeks verschijnende studies willen iets méér zijn dan een samenvoeging van min of meer bekende biographische bizonderheden, hetgeen reeds valt op te maken uit de lijst van schrijvers, die hun medewerking wilden toezeggen. Naar karakter-teekening zal bovenal worden gestreefd.
De omvang der brochures zal wisselen tusschen 2 en 3 vel druks. De uitvoering zal flink en degelijk zijn.
HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN.
* * * * *
Reeds verscheen:
* 1. Vondel, door G.F. Haspels.
Voorts zullen o.m. het licht zien:
* Jan Pietersz. Koen, door Prof. Mr. J.E. Heeres. * Rembrandt, door J.D.C. van Dokkum. * Voetius, door Prof. Dr. H. Visscher. * Groen van Prinsterer, door Jhr. Mr. de Savornin Lohman. * Thorbecke, door Henri van der Mandere. * Is. da Costa, door J.C. Rullman. * Wessel Gansfort, door Prof. Dr. S.D. van Veen. * Huygens, door Dr. J.A. Worp. * Spinoza, door Prof. Dr. B.J.H. Ovink.

ERASMUS
DOOR
Prof. Dr. J.A.C. VAN LEEUWEN
De moderne tijd is geboren uit een geweldige woeling en gisting. In zijn opkomen wordt hij gekenmerkt vooral door de dubbele strooming van Renaissance en Reformatie. Beide de Renaissance en de Reformatie hadden een eigen beginsel, een eigen stuwkracht en een eigen ideaal. En in beide ging het, in den diepsten grond, om eenzelfde zaak: de worsteling om vrijmaking van den individu. Deze vrijheidsdrang, die zich in beide bewegingen openbaarde, had zich ten deele te keeren tegen dezelfde beletselen, welke de vrijheid breidelden; beide vonden zij tegenover zich de macht der middeleeuwsche kerk, die èn het sociale èn het religieuse leven tot dusver beheerscht had. Formeel hadden zij eenzelfde ideaal: het vrijheidsideaal, al was de gestalte, waarin het verwezenlijkt ideaal zou verschijnen, bij beide zeer verschillend.
De Renaissance greep terug naar het ideaal der classieke oudheid, dat evenwel met de elementen, die het Christendom gebracht had, onvermijdelijk gemengd was; de Reformatie, in haar worsteling om het recht der religieuse persoonlijkheid, werd gelokt door de bekoring die uitging van het beeld der oudste christelijke kerk, en boog zich voor het gezag der H. Schrift.
Wat de ééne zocht, viel volstrekt niet samen met wat der andere als opperste goed voor oogen stond. Wel konden beiden een eindweegs samengaan.
Hoe verschillend dus in uitgangspunt en streven, de mannen der Renaissance en der Reformatie sloegen elkander met belangstelling gade, konden in sommige opzichten elkaar als bondgenooten beschouwen; soms zelfs kon het onzeker schijnen, aan welke zijde een strijder geschaard stond: in de reeks van de mannen der Renaissance, of in de gelederen der Hervormers. En eerst wanneer na de woeling de rust is gedaald, wanneer de wild zich baanbrekende stroomingen in rustiger beddingen zijn gaan vloeien, is het mogelijk, dit met zekerheid te bepalen. Wie op een afstand de wieling en bewegingen gadeslaat, kan beter de tegenstrijdige factoren onderkennen, en gemakkelijker onderscheiden, waar zij noodzakelijk moesten uiteengaan.
Eén dergenen, die in de opkomst van den modernen tijd van groote beteekenis geweest is, die ver uitsteekt boven de middelmaat, op wien velen zijner tijdgenooten het oog gevestigd hadden, van wiens steun zij veel verwachtten, op wiens
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 25
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.