El la Biblio

Ludwik Lejzer Zamenhof
ެ

El la Biblio

???The Project Gutenberg eBook, El la Biblio, by Ludwik Lejzer Zamenhof
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: El la Biblio
Author: Ludwik Lejzer Zamenhof
Release Date: February 26, 2004 [eBook #11307]
Language: Esperanto
Character set encoding: UTF-8
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EL LA BIBLIO***

Produced by Distributed Proofreaders Europe, http://dp.rastko.net Project by David Starner, Carlo Traverso and Tapio Riikonen

El la Biblio

Elektitaj ?‰apitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto el la originalo tradukitaj de
Dro L.L. Zamenhof
3a eldono (7a-12a miloj)
1924

La Psalmaro

PSALMO I.
1. Feli?‰a estas la homo, kiu ne iras la?- konsilo de malpiuloj, nek staras sur vojo de pekuloj, nek sidas en kunsido de blasfemantoj,
2. sed li nur havas deziron por la le?o de Dio, kaj pri Lia le?o li pensas tage kaj nokte.
3. Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj, donanta sian frukton en sia tempo, kaj kies folio ne velkas; kaj en ?‰io, kion li faras, li sukcesos.
4. Ne tiel estas la malpiuloj, sed ili estas kiel grenventuma?μo, kiun disblovas la vento.
5. Tial ne staros fortike la malpiuloj ?‰e la ju?o kaj la pekuloj en societo de piuloj:
6. ?‰ar Dio konas la vojon de piuloj, kaj la vojo de malpiuloj pereos.

PSALMO III.
1. Psalmo de Davido, kiam li forkuris de sia filo Absalono.
2. Dio, kiel multaj estas miaj premantoj, multaj levi?is kontra?- mi!
3. Multaj diras pri mia animo: ne ekzistas por ?i savo de Dio.--Sela [Hebrea muzika termino].
4. Sed Vi, Dio, estas ?ildo por mi, mia honoro kaj levanto de mia kapo.
5. Per mia vo?‰o mi vokas al Dio, kaj Li respondas al mi de Sia sankta monto.--Sela.
6. Mi ku?i?as kaj endormi?as, kaj mi veki?as, ?‰ar Dio min subtenas.
7. Mi ne timas multajn milojn da homoj, kiuj estas ?‰irka?- mi.
8. Levi?u, Dio, helpu min, mia Sinjoro, ?‰ar Vi frapis al ?‰iuj miaj malamikoj la vangojn, la dentojn de la malpiuloj Vi frakasis.
9. ??e Dio estas la helpo; super Via popolo estas Via beno.--Sela.

PSALMO XIX.
1. Al la ?¥orestro. Psalmo de Davido.
2. La ?‰ieloj rakontas la gloron de Dio, kaj la farojn de Liaj manoj raportas la ?‰iela firma?μo.
3. Tago al tago transdonas diron, kaj nokto al nokto faras sciigon.
4. Sen parolo kaj sen vortoj; oni ne a?-das ilian vo?‰on.
5. Tra la tuta mondo iras ilia ordono, kaj ?is la fino de la universo iras iliaj vortoj; por la suno Li aran?is tendon inter ili.
6. Kaj ?i eliras kiel fian?‰o el sia baldakeno, ?ojas kiel heroo, trakuranta sian vojon.
7. Sur unu rando de la ?‰ielo estas ?ia levi?o, kaj ?ia rondiro estas ?is aliaj randoj, kaj nenio ka?i?as anta?- ?ia varmego.
8. La instruo de Dio estas perfekta, ?ojigas la animon; la atesto de Dio estas certa, ?i sa?igas sensa?ulon.
9. La ordonoj de Dio estas justaj, ?ojigas la koron; la ordondiro de Dio estas klara, faras lumon anta?- la okuloj.
10. La instruo de Dio estas pura, restas eterne; la ju?oj de Dio estas veraj, kaj ?‰iuj estas justaj.
11. Ili estas pli dezirindaj, ol oro kaj ol multe da plej pura oro; ili estas pli dol?‰aj, ol mielo kaj ?‰elaraj mielgutoj.
12. Anka?- Via sklavo instrui?is per ili; kiu ilin observas, havas grandan rekompencon.
13. Kiu scias siajn erarojn? Purigi min de eraroj ka?itaj.
14. Anka?- de intencaj eraroj detenu Vian sklavon, ke ili ne regu super mi. Tiam mi estos perfekta kaj pura de granda peko.
15. Akceptu favore la vortojn el mia bu?o kaj la parolon de mia koro anta?- Vi, ho Dio, mia protektanto kaj mia savanto.

PSALMO XXIII
1. Psalmo de Davido. Dio estas mia pa?tisto, mi mankon ne havos.
2. Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min, apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.
3. Li kvietigas mian animon, Li kondukas min la?- vojo de la vero, pro Sia nomo.
4. E?‰ kiam mi iros tra valo de mallumo, mi ne timos malbonon, ?‰ar Vi estas kun mi; Via bastono kaj apogi?ilo trankviligos min.
5. Vi kovras por mi tablon anta?- miaj malamikoj; Vi grasigis per oleo mian kapon, mia pokalo estas plenigita.
6. Nur bono kaj favoro sekvos min en la da?-ro de mia t?-ta vivo, kaj mi restos en la domo de Dio multajn jarojn.

PSALMO XXIV.
1. Psalmo de Davido. Al Dio apartenas la tero kaj ?‰io, kio ?in plenigas, la mondo kaj ?‰iuj ?iaj lo?antoj.
2. ??ar Li apud la maroj ?in fondis kaj apud la riveroj ?in fortikigis.
3. Kiu levi?os sur la monton de Dio, kaj kiu staros sur Lia sankta loko?
4. Tiu, kiu havas purajn manojn kaj senmakulan koron, kiu ne fordonis sian animon al malvero kaj ne ?μuras trompe.
5. Li ricevos benon de Dio kaj bonfarojn de la Plejalta, lia savanto.
6. Tio estas la gento de Liaj adorantoj, de la ser?‰antoj de Via viza?o, Dio de Jakobo.--Sela.
7. Levu, pordegoj*, viajn
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 14
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.