Een Reisje door de Republiek Costa-Rica

M. Saillard
Reisje door de Republiek
Costa-Rica, by M. Saillard

Project Gutenberg's Een Reisje door de Republiek Costa-Rica, by M.
Saillard This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and
with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away
or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Een Reisje door de Republiek Costa-Rica De Aarde en haar
Volken, 1907
Author: M. Saillard
Release Date: November 17, 2006 [EBook #19835]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EEN
REISJE DOOR DE REPUBLIEK ***

Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/

Een Reisje door de Republiek Costa-Rica.
Naar het Fransch van M. Saillard.

Aankomst te Punta Arenas.--Een mengelmoes van rassen.--Op weg
naar San José, de hoofdstad der republiek.--Onbegaanbare wegen, en
spoorwegen.--San José.--Een wandeling door de stad.--Een theater
zonder tooneelspelers.--De vreemdelingen te Costa-Rica.--Het bestuur;
onderwijs; leger; politie.--De verbindingswegen.
Guatemala en Costa-Rica zijn, als 't ware, de twee polen van
Midden-Amerika; het eerste kan als de Noord-, het tweede als de
Zuidpool worden beschouwd. Het woord polen is hier, hoewel wij ons
midden in de tropen bevinden, toch niet misplaatst; want in de twee
hoofdsteden, Guatemala en San José, die beiden tamelijk hoog zijn
gelegen, heerscht des winters strenge koude. Deze beide republieken,
niet ver van elkander verwijderd, ofschoon hun grenzen elkaar niet
raken, en waarvan de bewoners ternauwernood met elkaar bekend zijn,
bieden toch beiden veel belangrijks aan den gewonen reiziger zoowel
als aan den kunstenaar of diplomaat.
Te Salvator heerscht de gele koorts; Honduras is bijna ontoegankelijk,
en men leert in deze streken toestanden van barbaarschheid kennen, die
herinneren aan de middeleeuwen; te Nicaragua, hoe belangwekkend
ook door zijn ontworpen kanaal, is de hitte ondragelijk. Guatemala
hebben wij indertijd bezocht en onze bevindingen omtrent die streken
medegedeeld; het is interessant, deze republiek te vergelijken bij
Costa-Rica.
Costa-Rica ziet, om zoo te zeggen, door twee vensters uit op twee
verschillende Oceanen; den Atlantischen ter eener, den Stillen Oceaan
ter anderer zijde. Costa-Rica is feitelijk slechts een zeer smalle strook
gronds, een soort van terras tusschen twee zeeën, ter halver hoogte van
een keten van vulkanische gebergten. Maar deze hoogvlakte,
gemiddeld 1000 voet boven de oppervlakte der zee gelegen, wordt
bewoond door een bevolking, die eenigszins verschilt van de overige
Spaansch-Amerikanen, en meer tot een geheel versmolten is. In
sommige opzichten is Costa-Rica de modelstaat der amerikaansche
republieken.
Betreden wij het van de zijde van den Stillen Oceaan.--Punta Arenas,
de havenplaats, waar men aan wal stapt, is in de bocht van een

prachtige golf gelegen, waarin een geheel eskader zou kunnen
manoeuvreeren. Aan beide zijden der baai dalen hooge gebergten af
naar de kust en laten hun steile rotswanden bespoelen door het kalme
water, dat bijna geen zee meer kan genoemd worden, want sterk
stroomende rivieren storten zich in deze baai van Fonseca uit. Dikwijls
stort een schuimende waterval van een hoogte van duizend voet. Het
lauwe water is vol visch, terwijl men dikwijls groote schildpadden ziet,
die zich in paren, of alleen, op de golven laten wiegelen.
Punta Arenas heeft zijn naam, die Zandige Punt beteekent, te danken
aan zijn ligging. Het plaatsje ligt op de uiterste punt van een zeer
zandig voorgebergte. De ontscheping gaat gemakkelijk, want de zee is
hier in deze stille golf lang niet zoo onstuimig als in de havens van
Salvator of Guatemala. Langs een kleine pier komen wij zonder
ongevallen in de stad. Punta Arenas is de belangrijkste havenplaats
langs de geheele kust van den Stillen Oceaan in Midden-Amerika, en
allerbekoorlijkst gelegen. In alle straten verheffen zich reusachtige
palmboomen, die de kleine, meest van hout gebouwde huisjes
overschaduwen. Daar ons bezoek een officieel tintje had, kwam de
Gouverneur ons met muziek voorop begroeten. Nadat een paar
welkomstdronken waren uitgebracht, deden we een uitstapje in de
omstreken. 't Is in Punta Arenas verbazend warm, en het wordt bijna als
iets ondoenlijks beschouwd, het er een geheel jaar achtereen uit te
houden. Alleen bananen en krokodillen tieren buitengewoon in die hitte,
maar de inwoners hebben er geducht onder te lijden. In de deuren der
winkels stonden overal Chineezen. De geheele kust van den Stillen
Oceaan, van San Francisco tot Valparaiso, wemelt trouwens van
burgers van het Hemelsche Rijk. Chineesche koks, kleermakers,
schoenmakers en waschlui verdringen er niet alleen de inboorlingen,
maar concurreeren ook, en met goed gevolg, met de vreemdelingen,
zoodat Noord-Amerika zijn deuren reeds voor hen heeft gesloten, en
Costa-Rica heeft sedert eenigen tijd dat voorbeeld gevolgd. We zagen
ook negers, Indianen en allerwonderlijkste staaltjes van onze
natuurgenooten, het product eener mengeling van alle mogelijke rassen;
zonderling genoeg, de eenige bewoners, die door de gele koorts of de
moeraskoorts worden verschoond.

Nadat wij nog een visite bij de vrouw van
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 11
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.