Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)

Honorio López
⧬
Dimasalang Kalendariong Tagalog

Project Gutenberg's Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920), by Honorio López This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)
Author: Honorio López
Release Date: September 4, 2005 [EBook #16641]
Language: Tagalog
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIMASALANG KALENDARIONG TAGALOG ***

Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad, Pilar Somoza and PG Distributed Proofreaders. Para sa pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]
[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]
=DIMASALA~G=
KALENDARIO~G TAGALOG (_DATI'Y LA SONRISA_)
NI
Don Honorio López _SA TAOG 1920

BASAHIN NINYO ANG
=AKLAT NA GINTO=
?Ibig ninyong matutuhan ang kalihiman n~g magmukhang bata hanggang tumanda, lumakas at walang sakit?
?Ibig ninyong malaman ang kalihiman n~g pagpapalubag loob, gayuma at makapanghila n~g ano mang nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o sa ibang bayan?
?Ibig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot n~g sakit na walang gamot na gagamitin?
?Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay?
Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan dito sa mundo.
Magpadala n~g sulat n~gayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na ito ang isang limang pisong papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.
Bagay na basahin n~g lahat lalo na n~g m~ga matatanda, binata at dalaga.
* * * * *
?Ibig ninyong matuto n~g iba't ibang karunun~gan ukol sa pakikipamayan, sa pagsasaka, sa industria ó kagamlaman, sa pan~gan~galakal at iba pang ikasusulong n~g inyong isip at kabuhayan? ?Ibig ninyong matalastas ang nangyayari sa iba't ibang bansa sa pamahalaan, at sa iba't ibang pook n~g bayan natin? Bumasa kayo n~g pahayagang buwanan ni HONORIO LOPEZ na may pamagat na PILIPINAS na lalabas sa tuwing ika unang araw n~g bawa't buwan. Nasusulat sa kastila at tagalog. Piso isang taon. Pauna ang bayad n~g pagpapadala. Sa pahayagang ito sa panig n~g dahong tagalog, maglalathala n~g maiinam na tula, n~g mainam na babasahin n~g m~ga magsasaka at n~g lahat n~g ibig bumuti ang buhay at yumaman. Walang kinikilingang pangkatin ó partido politiko. Matiyagang isipin. May tan~gang pitak na nalalaan sa m~ga dalaga at binata upang magpaliwanag n~g nangyayari sa kanilang pan~gin~gibig. Gayon din naman may pitak ukol sa m~ga may usapin upang magpaliwanag n~g nangyayari sa kanilang usap. Nagtuturo n~g mga bagong hanap buhay. Maraming balita.

=DIMASALANG=
* * * * *
Kalendaryong Tagalog
ng
Kgg. Honorio Lopez
Nag-Konsehal sa Siyudad ng Maynila
_Bachiller sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo ó_ Marunong sa Pagsasaka. Agrimensor na may titulo n~g Gubierno. Mamamahayag. Kasapi sa _Los Veteranos de la Revolucion._ Naging _Asesor-Técnico_ sa Union Agraria de Filipinas. Kasaping Pandan~gal sa Kapisanang Conciencia Libre sa Madrid, Espa?a.
=SA TAONG BISIESTONG=
=1920=
SUMILANG NG TAONG 1897
* * * * *
=?Ano ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?=
Ang tanóng na ito ay naging sanh? n~g isang timpalak sa Estados Unidos, at ang sumusunod na sagot, ay siyang pinalad na nagtamó n~g pan~gunang ganting pala, at ito:
"Bigyan n~g mabuting turò na pagkilala sa Diyos at matipunong kaalaman sa mabuting kaugalian.
Tur?an pagkatapos na matutong manah?, maglabá, mamalantsa, maglutò't ibp.
Pagbilinan tuwi na, ukol sa pagtitipid, alalaon baga'y matuto silang gumugol n~g kaunti kay sa hawak nila sa kamay.
Tur?an din sila ukol sa pamimili, gayon din sa pagbili n~g m~ga kagamitan sa paglulutò at mamatnugot sa m~ga gawain sa bahay.
Ipakilala din sa kanila na ang isang lalakeng nakaputót at mapaglilis n~g manggas n~g bisig sa pagkita n~g ikabubuhay, ay katimbang n~g isang "dosenang" mapagmagaràng palalò't mahihilig sa kamunduhang naggalà riyan.
Iturò rin sa kanila ang pagwawalang kabuluhan sa kapalaluwan at malabis na pagbibihis, at iyukilkil ang mapoot sa katamaran at kasinun~galin~gan.
Pagkatapos n~g lahat n~g ito ay ituro sa kanila ang pag-aaral n~g pagtugtog n~g piano, n~g pintura at n~g iba pang m~ga kasinin~gan ó artes."
=Ang pagkilala sa tao alinsunod sa kanyang lakad.=
* * * * *
Dapat talastasin na ang m~ga paa ay gumagalaw sa paghakbang alinsunod sa laman n~g ulo, at sa paghakbang ó paglakad n~g tao, ay nakikilala ang kanyang kaugalian at kanyang m~ga any?.
Ang lumalakad n~g marahan ay may pagiisip na mabagal. Ang lumalakad n~g matulin ay isang taong magaslaw at mapagin~gay. Ang may m~ga yabag na kaugaliang bigat n~guni't maayos, sing isa, ay taong may itinagong bait, matalino, maliksi at mahinahon. Yaong m~ga taong may yabag na mabigat na halos nababakas ang yapak at tila ibig palubugin ang lupa, ay m~ga taong palalo, hambog, matabil at mapagmatapang.
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 21
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.