Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

Cleto R. Ignacio
A free download from www.dertz.in

The Project Gutenberg EBook of Cahangahangang Buhay ni Santa
Margarita de Cortona, by Cleto R. Ignacio
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona
Author: Cleto R. Ignacio
Release Date: June 8, 2006 [EBook #18536]
Language: Tagalog
Character set encoding: ISO-8859-1
0. START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK
CAHANGAHANGANG BUHAY NI ***
Produced by Tamiko I. Camacho, Pilar Somoza, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net.
Handog ng
Proyektong Gutenberg ng Pilipinas para sa
pagpapahalaga ng
panitikang Pilipino.
(http://www.gutenberg.ph)
[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]
[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay
hindi na ginagamit.]
CAHANGA-HANGANG BUHAY ni Santa Margarita de Cortona NA
TAGA TOSCANA SA NAYONG DIOCESIS

=Cahangahangang
Buhay=
Ni Santa Margarita de Cortona na taga Toscana sa nayon ng Diocesis at
limang Virgenes, at apat na puong Soldados na pauang mga mártires at
ibang nadamay.
_Hinango sa Año Cristiano at sa Librong_
_HISTORIA SAGRADA_
Na tinula n~g isang mauilihin na si
=Cleto R. Ignacio=
_Concepcion, Malabon, Rizal._
SIPI SA TUNAY NA LIBRO
1916
LIMBAGAN AT MGA AKLATAN
ni
_P. Sayo Balo ni Soriano_
Rosario 225, Plaza del Conde 1008, Binundok at Azcárraga 552, Tundo
Maynila. K. P.
=SAMO SA BABASA=
Icaw na may nasang mag-aliw sa buhay
cung pinipilantic niyong
calungcutan,
munting abala mo,i, guguling igamlay
sa handog cong
cayang hamac na aliuan.
Sa iyong pagbasa,i, cundi macalasap
nang minimithi mong lasang
sadyang sarap,
pasubalian mong isundo ang hanap
upang ding
palaring pita mo,i, matuclas.
Bagaman at mura cung sa biglang tin~gin
hilaw at mapacla cung
pag-uauariin,
n~guni,t, cung totoong pacananamnamin
ang tamis

nang lasa,i, malalan~gap mo rin.
Dito sa mapalad na cay Margarita
na naguing hantun~gan samâ
niyong una,
n~guni,t, n~g lumaon siya nama,i, isa
na naguing uliran
sa gauang maganda.
At ang limang Vírgen na man~ga Mártires
at apat na puong
soldadong nagtiis,
n~g madlang pahirap at m~ga pasakit
hangang
sa ang tan~gang hinin~ga,i, napatid.
Pagca,t, ang binyagan na cay Cristong lingcod
ikinatutuang buhay ay
matapos,
huag ang maturang maualay sa Dios
tayo doo,i, dapat na
umalinsunod.
Huag mo rin sana namang pagsauaan
ang alay cong dahop na
pinaglamayan,
may bahagya ca ring mapapakinabang
di lamang
ibayong tubo sa puhunan.
Cung may tulang di mo mahulo n~g lining
guipit ó masucal cung sa
lalacarin,
ang iyang pagbasa,i, pagcasiyasatin
ang tunay na landas
ay matutuclas din.

=Puno nang Salita=
_Capitulo 1.°_
Taóng isang libo at dalauang daan
saca limang pu pa yaong calabisan,

si Margarita n~ga ay siyang pag-silang
sa bayang Labiano, niyong
catauhan.
Sa Nayong Diocesis sa Chiusi ang tauag
sa Toscana yaong unang
pagcatanyag,
ang Amá at Iná,i, mabuting tumupad
nang
pagca-cristianong canilang tinangap.
At may puring tauo na magpapaupa
yaong guinagauang hanap-buhay

nila,
silang nagtuturo sa cay Margarita
niyong bagay bagay na
gauang maganda.
Na ayon sa man~ga cabanalang paua
at natututo pa lamang nang
bahagya,
yaong Anác nila nang pag-sasalita
iminumulat na ay
cagalin~gan n~ga.
Tanang malumanay na pananalan~gin
niyong may calin~gang Ináng
nag-aángkin,
sa cay Margaritang puso ay natanim
caylan may di na
mangyaring limutin.
At dinadasal niya nang cataiman
caacbay ang puspos na cadakilaan,

hagang huling taón niyang paglalabay
sa cahapishapis at hamac
nabayan.
N~guni at sa gayong casamaang palad
ang may pitong taón bilang
nang maganap,
si Margarita ay naulilang cagyat
sa mapag-palayaw
na Ináng masicap.
Ang magandang gaua na naguing ca-acbay
sa caniyang puso ay
bigláng naualay,
at ang pagcauili niyong pag-sasanay
sa dating
ugaling man~ga cabanalan.
Sa mauari niyong abang culang palad
yaong pagmamahal nang Ináng
lumipas,
at ang casamaang hindi malalan~gap
palagay nang aling di
carapat-dapat.
Na naguing asauang cauli nang Amá
lihis na pasunod nang di na
mabata,
laguing pinupucaw yaong ala-ala
niyong pagmamahal nang
naualang Iná.
Caya n~ga sa ibang bahay ay hinanap
yaong pagmamahal na ibig
malasap,
cusang napadala sa maling hicayat
nang catuaan, tubo ay
dusang masaclap.
At hinarap niya yaong pamumuhay
n~g isang lagalag at masamang

asal,
pagca palibhasa,i, nahihiyasan
ang caniyang isip n~g
catalinuhan.
Tan~gi sa caniyang cagandahang anyo
ipinabihag ang caniyang puso,

sa pagmamarikit n~g gumandang lalo
at n~g cauilihan n~g
magsisisuyo.
Nang m~ga lalaki na macamamalas
¡ay sa abang abá! n~g
saliuang-palad,
na uari ay hindi napagtatalastas,
ang bun~ga n~g
labis na m~ga pag-gayac.
At ang ualang taglay bagang cahinhinan
na nacasisira niyong
calinisan,
ang cay Tertulianong acala,i, sino man
di mangyaring
maguing malinis na turan.
Gaya n~g dalagang pinipilit manding
siya,i, cauilihan n~g matang
titin~gin
hindi calulugdan ni Cristong malasin
ang nasang
calugdang dito,t, panoorin.
At sa Pan~ginoong nagcacadalaua
ay di mangyayaring maglingcod sa
isa,
at si Cristo,i, ayaw nang hahatiin pa
yaong paglilingcod natin sa
caniya.
Sa bagay na ito,i, sinasabi naman
ni San Cipriano ang ganitong
saysay,
¿nakikilala mo cayang cararatnan
n~g iyong dakila na
capan~gahasan?
Diyan sa pag-gayac na napacalabis
at iyang gaua mo na
pagmamarikit,
nagcacasala ca sa Dios sa Lan~git
na sa iyo,i, siyang
lumalang na tikis.
Hindi mauauala ang caparusahan
sa iyo pagdating nang tadhanang
araw,
huag mong
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 16
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.