Atalanta in Calydon

Algernon Charles Swinburne
Atalanta in Calydon

The Project Gutenberg eBook, Atalanta in Calydon, by Algernon
Charles Swinburne
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: Atalanta in Calydon
Author: Algernon Charles Swinburne
Release Date: March 16, 2005 [eBook #15378]
Language: English
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ATALANTA
IN CALYDON***
E-text prepared by Al Haines

ATALANTA IN CALYDON
A Tragedy
by

ALGERNON CHARLES SWINBURNE
A New Edition

Tous zontas eu dran. katthanon de pas aner Ge kai skia. to meden eis
ouden repei
EUR. Fr. Mel. 20 (537).

London: Chatto & Windus, Piccadilly Printed by Spottiswoode and Co.,
New-Street Square and Parliament Street
1885

TO THE MEMORY
OF
WALTER SAVAGE LANDOR
I NOW DEDICATE, WITH EQUAL AFFECTION, REVERENCE,
AND REGRET, A POEM INSCRIBED TO HIM WHILE YET ALIVE
IN WORDS WHICH ARE NOW RETAINED BECAUSE THEY
WERE LAID BEFORE HIM; AND TO WHICH, RATHER THAN
CANCEL THEM, I HAVE ADDED SUCH OTHERS AS WERE
EVOKED BY THE NEWS OF HIS DEATH: THAT THOUGH
LOSING THE PLEASURE I MAY NOT LOSE THE HONOUR OF
INSCRIBING IN FRONT OF MY WORK THE HIGHEST OF
CONTEMPORARY NAMES.

oixeo de Boreethen apotropos' alla se Numphai egagon aspasian
edupnooi kath' ala, plerousai melitos theothen stoma, me ti Poseidon
blapsei, en osin exon sen meligerun opa. toios aoidos ephus: emeis d'

eti klaiomen, oi sou deuometh' oixomenou, kai se pothoumen aei. eipe
de Pieridon tis anastrephtheisa pros allen: elthen, idou, panton philtatos
elthe broton, stemmata drepsamenos neothelea xersi geraiais, kai polion
daphnais amphekalupse kara, 10 edu ti Sikelikais epi pektisin, edu ti
xordais, aisomenos: pollen gar meteballe luran, pollaki d' en bessaisi
kathemenon euren Apollon, anthesi d' estepsen, terpna d' edoke legein,
Pana t' aeimneston te Pitun Koruthon te dusedron, en t' ephilese thean
thnetos Amadruada: pontou d' en megaroisin ekoimise Kumodameian,
ten t' Agamemnonian paid' apedoke patri, pros d' ierous Delphous
theoplekton epempsen Oresten, teiromenon stugerais entha kai entha
theais. 20

oixeo de kai aneuthe philon kai aneuthen aoides, drepsomenos malakes
anthea Persephones. oixeo: kouk et' esei, kouk au pote soi paredoumai
azomenos, xeiron xersi thigon osiais: nun d' au mnesamenon
glukupikros upeluthen aidos, oia tuxon oiou pros sethen oios exo:
oupote sois, geron, omma philois philon ommasi terpso, ses, geron,
apsamenos, philtate, dechiteras. e psaphara konis, e psapharos bios esti:
ti touton meion ephemerion; ou konis alla bios. 10 alla moi eduteros ge
peleis polu ton et' eonton, epleo gar: soi men tauta thanonti phero,
paura men, all' apo keros etetuma: med' apotrephtheis, pros de balon eti
nun esuxon omma dexou. ou gar exo, mega de ti thelon, sethen achia
dounai, thaptomenou per apon: ou gar enestin emoi: oude melikretou
parexein ganos : ei gar eneie kai se xeroin psausai kai se pot' authis
idein, dakrusi te spondais te kara philon amphipoleuein ophthalmous th'
ierous sous ieron te demas. 20 eith' ophelon: mala gar tad' an ampauseie
merimnes: nun de prosothen aneu sematos oikton ago: oud'
epitumbidion threno melos, all' apamuntheis, all' apaneuthen exon
amphidakruta pathe. alla su xaire thanon, kai exon geras isthi pros
andron pros te theon, enerois ei tis epesti theos. xaire geron, phile xaire
pater, polu phertat' aoidon on idomen, polu de phertat' aeisomenon:
xaire, kai olbon exois, oion ge thanontes exousin, esuxian exthras kai
philotetos ater. 30 sematos oixomenou soi mnemat' es usteron estai, soi
te phile mneme mnematos oixomenou: on Xarites klaiousi theai, klaiei
d' Aphrodite kallixorois Mouson terpsamene stephanois. ou gar apach
ierous pote geras etripsen aoidous: tende to son phainei mnema tod'

aglaian. e philos es makaressi brotos, soi d' ei tini Numphai dora
potheina nemein, ustata dor', edosan. tas nun xalkeos upnos ebe kai
anenemos aion, kai sunthaptomenai moiran exousi mian. 40 eudeis kai
su, kalon kai agakluton en xthoni koilei upnon ephikomenos, ses
aponosphi patras, tele para chanthou Tursenikon oidma katheudeis
namatos, e d' eti se maia se gaia pothei, all' apexeis, kai prosthe
philoptolis on per apeipas: eude: makar d' emin oud' amegartos esei.
baios epixthonion ge xronos kai moira kratesei, tous de pot' euphrosune
tous de pot' algos exei: pollaki d' e blaptei phaos e skotos
amphikaluptei muromenous, daknei d' upnos egregorotas: 50 oud' eth'
ot' en tumboisi katedrathen omma thanonton e skotos e ti phaos
dechetai eeliou: oud' onar ennuxion kai enupnion oud' upar estai e pote
terpomenois e pot' oduromenois: all' ena pantes aei thakon sunexousi
kai edran anti brotes abroton, kallimon anti kakes.

ATALANTA IN CALYDON.

THE PERSONS.
CHIEF HUNTSMAN. CHORUS. ALTHAEA. MELEAGER OENEUS.
ATALANTA. TOXEUS. PLEXIPPUS. HERALD. MESSENGER.
SECOND MESSENGER.

isto d' ostis oux upopteros phrontisin daeis, tan a paidolumas talaina
THestias
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 29
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.