Presten som ikke kunde brukes

Carl Edin Nordberg
som ikke kunde brukes, by Carl
Edin Nordberg

Project Gutenberg's Presten som ikke kunde brukes, by Carl Edin
Nordberg This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and
with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away
or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Presten som ikke kunde brukes
Author: Carl Edin Nordberg
Commentator: Paul Winther
Release Date: February 9, 2007 [EBook #20550]
Language: Norwegian
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PRESTEN
SOM IKKE KUNDE BRUKES ***

Produced by Louise Hope, David Starner, Carl Hudkins and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

[Transcriber's Note:

This text is for readers who cannot use the "real" (unicode) version.
The "low 9 - high 6" quotation marks of the original have been changed
to «guillemets»; English-style quotation marks have been simplified to
"typewriter quotes".]
* * * * *
Presten som ikke kunde brukes
og andre skisser
av
C. E. Nordberg, M.A.
Forfatterens forlag Andet oplag
Minneapolis, Minn. 1922
* * * * *
Forord.
Presten som ikke kunde brukes.
Forfatteren har anmodet mig om at ledsage denne fortælling med et
kort forord, naar den nu skal utgives i bokform efter først at ha været
trykt i Folkebladet.
Professor C. E. Nordberg har i denne bok skildret noget av norsk
kirkeliv i en større landsmenighet. Det væsentlige træk i fortællingen er
menighetens undervurdering av et langt, opofrende og trofast arbeide i
menigheten.
Endog i forretningslivet -- der ellers er hjerteløst nok -- sættes der pris
paa lang og trofast tjeneste. Skal da menigheten handle anderledes og
«drive ut» sine ældre arbeidere? Eksemplet gives i pastor Reiersons
erfaring i Glenfield menighet.

Videre skildres den iblandt os saa velkjendte «indtrængen» fra
prestenes side. Dette underhaandsarbeide med misfornøiede «ledere» i
menigheten og denne «fisking» for sig selv eller sine venner, naar valg
av prest skal foretages i en menighet er vel kjendt.
Forfatteren er ogsaa opmerksom paa at altfor stor vegt lægges paa det
utvortes -- de sociale tilstelninger for at samle penge, mens det
personlige opbyggelsesarbeide og den enkeltes offervillighet ikke
holder maal med bekjendelsen. Han merker ogsaa en tendens til
overfladiskhet i selve det aandelige arbeide, -- en jagen efter noget nyt:
nye prædikanter, «reformerte metoder» osv. Som motsætning skildrer
han vækkelsen i Glenfield menighet. Mange av læserne som var med i
vækkelsen i nittiaarene vil i denne skildring kjende sig igjen. Man
finder igjen de dype spor av synd og naade.
Et lyst og vakkert eksempel er tegnet i de to unge troende: Martin
Warnes og Malinda Anderson, som i konfirmationstiden fandt Herren
og senere fandt hinanden for samliv og samvirke ute paa
missionsmarken. Disse unge mennesker er som vaarbud om at vore
menigheters troende ungdom vil fortsætte de gamles arbeide
herhjemme -- og bære evangeliet længere frem til fjerne land og folk.
Fortællingen er i det hele tat meget interessant. Den blev læst med stor
interesse -- av mange endog med begeistring -- i Folkebladet. Den
«slog igjennem.» Og det vil ikke si saa ganske litet, naar man erindrer,
hvor haardt det er for os norsk-amerikanere at vurdere noget som
skrives av nogen av vore egne.
Ta og læs denne fortælling. Den rører ved mangt og meget som vi
møter med i menighetsarbeidet. Den vil hjælpe os til at sætte pris paa
alt opofrende arbeide i menigheten, og at undgaa nogen av de skjær
hvorpaa manges menighetsarbeide har strandet.
Minneapolis, i december, 1921.
+Paul Winther.+

Kapitel 1
Den gamle prest maa reise.
Han var ikke svært gammel, bare litt over de femti; men allikevel var
der adskillig snak i menigheten om at han burde slutte. Han hadde
været prest i Glenfield menighet i ti aar og hadde lært at elske folket og
hadde været almindelig avholdt i nabolaget.
Men nu var en ny tid oprundet, og det var i den nye tid at snakket om at
presten burde slutte hadde begyndt at gaa iblandt folket og helst iblandt
lederne i menigheten.
Den nye tid tok sin begyndelse da pastor Reierson hadde været prest i
Glenfield i otte aar. Da hændte det nemlig at nabomenigheten borte i
Rutherford county fik ny prest, en ung begavet teolog fra presteskolen.
Der gik rygter i det vide og brede om den lærde og vennesæle unge
pastor Carl Johnson i Ottawa menighet. Rygterne kom ogsaa til
Glenfield menighet. For det første syntes folk saa godt om navnet.
Tænk hvor meget lettere og forstaaeligere for amerikanerne at si pastor
Johnson end dette tungvindte, pastor Reierson. Jænkierne kunde jo
aldrig lære at uttale det ret. For det andet talte den unge presten saa
meget bedre engelsk end den gamle. Pastor Reierson hadde jo ogsaa
talt engelsk i begravelser og ved mange andre anledninger,
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 33
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.