Kompletne instrukcje dla pocz¹tkuj¹cych i wartoœciowe sugestie dla zaawansowanych gr

Edward Lasker
Kompletne instrukcje dla
pocz¹tkuj¹cych i wartoœciowe
sugestie dla zaawansowanych
graczy

The Project Gutenberg eBook, Kompletne instrukcje dla pocz¹tkuj¹cych
i
wartoœciowe sugestie dla zaawansowanych graczy, by Edward Lasker,
Translated by Wojciech Ozimiñski
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
** This is a COPYRIGHTED Project Gutenberg eBook, Details Below
** ** Please follow the copyright guidelines in this file. **

Title: Kompletne instrukcje dla pocz¹tkuj¹cych i wartoœciowe sugestie
dla zaawansowanych graczy
Subtitle: A Translation of "Chess and Checkers: The Way to
Mastership"
Author: Edward Lasker
Translator: Wojciech Ozimiñski
Release Date: February 28, 2005 [eBook #15201]
Language: English
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK

KOMPLETNE INSTRUKCJE DLA POCZ¹TKUJ¹CYCH I
WARTOœCIOWE SUGESTIE DLA ZAAWANSOWANYCH
GRACZY***
Copyright (C) 2005 Wojciech Ozimiñski.

This etext was translated and produced by Wojciech Ozimiñski
[email protected], Warszawa, Polska
Tytu³: "Szachy i Warcaby: Droga do mistrzostwa"
Kompletne instrukcje dla pocz¹tkuj¹cych i wartoœciowe sugestie dla
zaawansowanych graczy.
Autor: Edward Lasker

SPIS TREŒCI
INFORMACJE O WYDANIU ELEKTRONICZNYM
UWAGI T£UMACZA EDYCJI POLSKIEJ
PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
HISTORIA SZACHÓW HISTORIA WARCABÓW
CZÊŒÆ I: SZACHY
I. ZASADY GRY
Plansza i bierki Ruchy bierek Specyficzne okreœlenia Symbole
posuniêæ Prawa i zwyczaje szachowe
II. ELEMENTARNA TAKTYKA
Fundamentalne koñcówki Wzglêdna wartoœæ bierek Jak wspó³pracuj¹
ró¿ne bierki Poœwiêcenia
III. GENERALNE ZASADY STRATEGII SZACHOWEJ
Otwarcia pionem królewskim Otwarcia pionem hetmañskim Gra
œrodkowa
IV. PARTIE ILUSTRACYJNE
Partia nr. 1: Jackson Showalter vs. Edward Lasker, Lexington, Ky.,
1917
Partia nr. 2: Edward Lasker vs. Jose R. Capablanca, New York, 1915
V. PROBLEMY SZACHOWE
CZÊŒÆ II: WARCABY
I. REGU£Y GRY
II. ELEMENTY TAKTYKI

III. PIÊÆ PODSTAWOWYCH POZYCJI
Pierwsza pozycja Druga pozycja Trzecia pozycja Czwarta pozycja Pi¹ta
pozycja
IV. G£ÓWNE ZASADY I PARTIE ILUSTRACYJNE
V. PROBLEMY WARCABOWE
INFORMACJÊ O WYDANIU ELEKTRONICZNYM
Nastêpuj¹cy tekst jest elektroniczn¹ wersj¹ (e-text) t³umaczenia ksi¹¿ki
Edwarda Laskera "Szachy i Warcaby: Droga do mistrzostwa",
copyright 1918, wydrukowanej w Nowym Jorku.
Ten e-text zawiera 118 diagramów szachowych i warcabowych, które
zosta³y zamieszczone w oryginalnym wydaniu ksi¹¿ki oraz dodatkowe
diagramy szachowe, które obecne by³y na ok³adce ksi¹¿ki, wszystkie w
formie znaków ASCII w wersji txt i w formie graficznej w wersji pdf.
Oto legenda do odczytywania diagramów ASCII:
Bierki szachowe, W = Wie¿a S = Skoczek G = Goniec H = Hetman K
= Król Pion nie posiada symbolu literowego.
Czarne bierki maj¹ po lewej stronie znak #, natomiast bia³e znak ^. Na
przyk³ad #G oznacza czarnego goñca, podczas gdy ^G oznacza goñca
bia³ego. #S to czarny skoczek, ^S - bia³y. Pozwoli to czytelnikowi na
bie¿¹co orientowaæ siê z diagramów ASCII, które bierki s¹ czarne, a
które bia³e. Czarny pion ma oznaczenie #, bia³y ^.
Bierki warcabów,
* = czarny kamieñ o = bia³y kamieñ
** = czarna damka oo = bia³a damka
Osoby, którym odczytywanie diagramów ASCII sprawia trudnoœci
mog¹ studiowaæ pozycje przedstawione na diagramach graficznych (w
pliku pdf) lub ustawiaj¹c je na szachownicy.
UWAGI T£UMACZA EDYCJI POLSKIEJ
W moim t³umaczeniu stosowan¹ przez autora skrócon¹ notacjê
algebraiczn¹ (np. S-c3) zast¹pi³em notacj¹ pe³n¹ (np. Sb1-c3) wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e bêdzie ona wygodniejsza dla pocz¹tkuj¹cych.
Dodatkowo w wersji pdf zast¹pi³em diagramy pozycji szachowych
ASCII diagramami graficznymi, które niew¹tpliwie s¹ znacznie bardziej
czytelne i ³atwiejsze do studiowania. Mam nadziejê, ¿e obecnoœæ w
Internecie ca³kowicie darmowego podrêcznika do nauki gry w szachy,
przyczyni siê do popularyzacji królewskiej gry, a czytelnikom polskim
t³umaczenie na jêzyk ojczysty u³atwi studiowanie tej pasjonuj¹cej

ksi¹¿ki. W czêœci dotycz¹cej warcabów zast¹pi³em notacjê liczbow¹ pól
notacj¹ szachow¹ algebraiczn¹, tak jak to jest obecnie przyjête w
warcabach klasycznych 64 polowych. Regu³y gry warcabów
amerykañskich zaprezentowane przez autora doœæ znacznie ró¿ni¹ siê
od regu³ stosowanych powszechnie w naszym kraju. Zdecydowa³em siê
jednak na przet³umaczenie równie¿ tej czêœci ksi¹¿ki, poniewa¿ w
wersji amerykañskiej warcaby s¹ jeszcze silniej nasycone elementami
taktyczno-strategicznymi i ich studiowanie mo¿e przynieœæ wiele
korzyœci i satysfakcji.
-- Wojciech Ozimiñski [[email protected]]
PRZEDMOWA
becna wojna œwiatowa nada³a grze w szachy ogromny impet.
[Przyp.t³um.: ksi¹¿ka powsta³a w roku 1918, mowa o I Wojnie
Œwiatowej]. W obozach jenieckich, szpitalach polowych, obozach
treningowych, a nawet w okopach, szachy sta³y siê ulubionym
zajêciem w czasie wolnym, nie tylko dlatego, ¿e oferuj¹ najbardziej
fascynuj¹c¹ rozrywkê, ale równie¿ z tego wzglêdu, ¿e bez w¹tpienia
rozwijaj¹ to, co jest obecnie przedmiotem zainteresowania ka¿dego
¿o³nierza -- uchwycenie zasad okreœlaj¹cych wojskow¹ strategiê oraz
zdolnoœæ do wyobra¿enia sobie i przeprowadzenia operacji
wojskowych na wielk¹ skalê.
Fryderyk Wielki, Napoleon i Moltke, wielcy uczeni wojny byli
zdeklarowanymi wielbicielami szachów i czerpali z nich wiele
inspiracji, które pomog³y im w tworzeniu planów wojskowych. Istotnie,
¿adna inna gra nie oferuje tak pe³nej analogii do wojny.
Dwie armie ustawione naprzeciw siebie na szachownicy, z³o¿one z
ró¿nych jednostek, które mo¿na z powodzeniem odnieœæ do piechoty,
kawalerii i artylerii.
Sukces operacji przeprowadzanych
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 66
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.