Heldensagen en Legenden van de Serviërs

Woislav M. Petrovitch

Heldensagen en Legenden van de Servi?rs, by

Woislav M. Petrovitch This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Heldensagen en Legenden van de Servi?rs
Author: Woislav M. Petrovitch
Commentator: Chedo Miyatovich
Illustrator: William Sewell and Gilbert James
Translator: J.P. Wesselink-Van Rossum
Release Date: May 10, 2006 [EBook #18363]
Language: Dutch
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LEGENDEN VAN DE SERVIRS ***

Produced by Jeroen Hellingman, and the Online Distributed Proofreading Team at http://dp.rastko.net/

Heldensagen en legenden van de Servi?rs
Door
Woislav M. Petrovitch
Attach bij de Koninklijke Servische Legatie aan het Engelsche hof
Met een voorbericht van
Chedo Miyatovich
Gewezen Servisch gezant aan het Engelsche Hof
Uit het Engelsch vertaald door
Mevr. J. P. Wesselink--Van Rossum
Met 32 gekleurde platen door
William Sewell & Gilbert James

Zutphen--W. J. Thieme & Cie--1915

INHOUD.
Inleiding
I. Historische terugblik II. Bijgeloof en nationale gebruiken
III. Servische nationale epische po?zie
IV. Kralyevitch Marko; of de Koninklijke prins Marko
V. Banovitch Strahinya
VI. De tsarina Militza en de Zmay van Yastrebatz
VII. Het huwelijk van Maximus Tzrnoyevitch
VIII. Het huwelijk van tsaar Doushan den Machtige
IX. Tsaar Lazarus en de tsarina Militza
X. De gevangenschap en het huwelijk van Stephanus Yakshitch
XI. Het huwelijk van koning Voukashin
XII. De heiligen verdeelen de schatten
XIII. Drie servische balladen
1. De bouw van Skadar 2. De stiefzusters 3. De ontvoering van de schoone Iconia
XIV. Folklore 211
1. De ram met de gouden vacht 2. een paviljoen noch in den hemel noch op aarde 3. Pepelyouga 4. De taal der dieren 5. De stiefmoeder en haar stiefdochter 6. Recht en onrecht 7. Wie weinig vraagt, ontvangt veel 8. Bash Tchelik of echt staal 9. De gouden appelboom en de negen pauwinnen 10. Het vogelmeisje 11. Liegen om een weddenschap 12. Het meisje, dat wijzer is dan de tsaar 13. Goede daden zijn onvergankelijk 14. Hij wien God helpt, kan niemand kwaad doen 15. Dieren als vrienden en als vijanden 16. De drie vrijers 17. De droom van den Koningszoon 18. De bijter gebeten 19. Het beroep dat niemand kent 20. De tweelingen met de gouden haren
XV. Eenige Servische populaire anecdoten
Verklarende Woordenlijst en Index

LIJST VAN ILLUSTRATIES.
God zegene u, o schoon groen meer! In uw boezem zal ik voortaan wonen (titelplaat) Zou hij onmiddellijk ingesloten worden door een dikken mist En daar een boom driemaal schudt Terwijl de kinderen haar vroolijk volgen Op het oogenblik, dat Voukashin zijn zoon zou bereiken Maar dank zij Sharatz kwam ik ten laatste steeds verder van hem af De Doge schoof hoffelijk het gordijn voor den ingang ter zijde Ik zag, hoe zwart haar gelaat was en hoe wit haar handen! Ik huiverde van afschuw In enkele oogenblikken had Sharatz de Veela ingehaald Daar is het zwaard en hier is het aambeeld Hij bejammerde luid het lot van Marko Toen het kasteel ineenstortte, werd Maximus door den vallenden toren geraakt, die hem echter niet ernstig kwetste En de stralen het meisje beschenen De berg Shar, waar Milosh, de herder, met zijn kudde vertoefde Twee harer keken haar gezellin, die in het midden stond, met een veelzeggenden blik aan Werd voor de ochtendschemering door de Veela geslecht Waar zij Pauls grijzen valk den nek omdraaide Waarom weent gij, mijn broeder? En werkelijk, de olifanten kwamen, gelijk hij verwacht had En daar zag hij zijn zuster zitten, met den kop van den slapenden draak op haar knie Marra deed haar gouden gewaad uit De slang kronkelde zich snel om zijn arm Toen eenige veele naar de bron kwamen om te baden Daarop verrees onmiddellijk op die plek een prachtig paleis Ontstelde hij hevig op het zien van de slang tegen den muur Streek dadelijk op den grond neer, waar ze in een meisje veranderde Gelukkig werd de oude vrouw zoo in beslag genomen door het spelen met den vogel Het heele brood is voor u Hij kon geen woord uitbrengen Geef mij uw hand, opdat ik uw ring kan zien Maar wat ook gebeurde, hij volhardde in het gebed Vroeg hij den Era, waar hij den dief verborgen had Kaart van de Balkanstaten

VOORBERICHT.
De Servi?rs hechten de grootste waarde en het meeste gewicht aan de sympathie?n van een zoo hoog beschaafd, groot en daardoor terecht zoo invloedrijk volk als de Britsche natie. Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er twee kritieke oogenblikken geweest--de annexatie van Bosni? en Herzogovina door Oostenrijk en de oorlog tegen de Turken--waarbij wij gelegenheid hebben gehad op te merken, van hoe groote praktische beteekenis de Britsche sympathie?n, zelfs al zijn zij oogenschijnlijk niet meer dan platonisch, voor ons volk kunnen zijn. Het is zeer natuurlijk, dat wij den wensch koesteren deze sympathie?n te behouden en zoo mogelijk nog te vergrooten. Wij zijn trotsch op de overwinningen, die ons leger op de dappere Turken behaalde, doch wij vleien ons,
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 149
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.